مقايسه تاثير باليني جرم گيري وتسطيح سطوح ريشه‌اي به تنهايي وهمراه با كاربرد موضعي ويتامين E به روش تري در درمان پريودنتيت مزمن- مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره 30 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: پلاك ميكروبي عامل اصلي ايجاد بيماري پريودنتال مي‌باشد.يكي از راه‌هاي مقابله سيستم ايمني بدن با باكتري‌ها ازطريق توليد راديكال‌هاي آزاد اكسيژن مي‌باشد، كه خود اين نيز باعث تخريب مضاعف بافت پريودنتال مي‌شود. بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير يكي از آنتي اكسيدانت‌ها (ويتامينE) به عنوان درمان كمكي بعد ازجرم گيري وتسطيح سطوح ريشه‌اي در درمان پريودنتال صورت پذيرفت.
مواد و روشها: در مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي حاضر، ده بيمار 30 تا 50 ساله، بدون بيماري سيستميك با پريودنتيت متوسط و شديد درفك بالا انتخاب شدند بعد از جرمگيري و تسطيح سطوح ريشه‌اي، دريك سمت ويتامين E 5 درصد و در سمت ديگر پلاسبو داخل تري ساخته شده براي ماگزيلا هر بيمار ريخته شده و داخل دهان قرار مي‌گرفت.
يافته‌ها: اثر نوع درمان در شاخص‌هاي مورد ارزيابي معنادار نبود در حالي كه اثر زمان در اكثر شاخص‌ها معني‌دار بود به طوري كه شاهد آن هستيم در هفته چهارم به طور معني‌داري بهبودي بهتر از هفته دوم بعداز شروع درمان بود. بدين صورت، به ترتيب پروگزيمال و راديكولار در شاخص عمق پاكت (001/0= p و 31/0- و 002/0=p و 151/0-)، از دست رفتن چسبندگي(001/0=p و 401/0- و 002/0= p و 217/0-)،خونريزي حين پروبينگ (272/0=p و 391/0- و 001/0=pو 188/4-) و در شاخص لثه‌اي (05/0=p و 219/0-) به دست آمد.
نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر نشان داد تاثير گذشت زمان در بهبودي شاخص‌ها بيشتر از تاثير نوع درمان بود.

Comparison of the Clinical Efficacy of Scaling and Root Planning with and without Topical Application of Vitamin E via Tray Method for Treatment of Chronic Periodontitis: A Randomized Clinical Trial
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Microbial plaque is the main cause of periodontal disease. Production of free oxygen radicals is an immune system mechanism to destroy invading microorganisms which per se results in further destruction of periodontal tissues. The present study sought to assess the efficacy of anti-oxidant application (vitamin E) as an adjuvant treatment following scaling and root planning in periodontal patients.
Methods: For this randomized clinical trial 10 patients aged 30 to 50 years suffering from moderate to severe periodontitis with no systemic disease were selected. After scaling and root planning, 5% vitamin E for one side and placebo for the opposite side were poured in a maxillary custom tray and placed inside the mouth.
Results: Type of treatment did not have a significant effect on the understudy factors. However, time had a significant effect on the majority of indices. Healing was significantly better at week 4 following initiation of treatment compared to week 2. The values in proximal and radicular sites were -0.151, p=0.002 and -0.31, p=0.001 for pocket depth, -0.217, p=0.002 and -0.401, p=0.001 for CAL, -4.188, p=0.001 and -0.391, p=0.272 for BOP and -0.219, p=0.05 for GI, respectively.
Conclusion: The present study showed that the effect of time was greater than the type of treatment on improvement of indices.

قیمت : 20,000 ريال