بررسي موارد مرگ در بخش هاي جراحي عمومي بيمارستان امام خميني تهران

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

آگاهي از اطلاعات مربوط به مرگ و مير در بيمارستان ها بعنوان يك شاخص كيفيت درمان از اهميت بسزايي برخوردار است. مرگ بعنوان يك حادثه غير تكراري پس از هر عمل جراحي ممكن است روي دهد. اين مساله از چند جهت مي تواند براي جراحان مفيد واقع شود. جراح مي تواند خطر واقعي را براي بيماران خود برآورد نمايد، خط مشي هاي لازم براي محدود كردن يا كاهش اين حوادث طراحي و به مرحله اجرا درآورد و در نهايت ارزيابي موارد مرگ مي تواند گامي در بهبود عملكرد اعمال جراحي يا مراقبت هاي پس از آن تلقي گردد. در اين بررسي گذشته نگر موارد مرگ در بيماراني كه طي سال هاي 1377 لغايت 1380 در بيمارستان امام خميني تهران در بخش هاي جراحي عمومي تحت عمل جراحي قرار گرفتند بررسي شد. اطلاعات بيماران شامل نوع عمل جراحي، طول مدت بستري، تابلوي فوت و نوع عمل جراحي منجر به فوت از پرونده بيماران استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در مجموع 13282 بيمار در بخش هاي جراحي عمومي و اورژانس تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند كه 210 نفر (1.58%) از آنها فوت كرده بودند. بيشترين موارد مرگ در سال 1377 برابر با 2.09% بوده است و در طي دو سال 1379 و 1380 اين مقدار كاهش يافته و به 1.44% رسيده است. از بين موارد مورد بررسي، 121 نفر (57.6%) بدليل مشكلاتي بغير از تروما و 74 نفر (35.2%) بدليل بدخيمي و بقيه بيماران نيز بدليل تروما فوت شده بودند. اين مطالعه نشان داد كه عليرغم افزايش موارد مرگ در بخش هاي جراحي در سطح جهاني اين ميزان در بيمارستان امام خميني تهران طي سال هاي بررسي كاهش نسبي داشته است. از سوي ديگر موارد فوت در مقايسه با ساير مطالعات نسبتا اندك بوده است. با اين وجود بدليل تفاوت در تعريف مرگ پس از عمل جراحي در مطالعات انجام شده قبلي، اعتبار مقايسه ها مورد سوال مي باشد.

Comprehensive evaluation of postoperative mortality in Imam Khomeini Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Mortality is the most tightly defined and used adverse event for audit and performance monitoring in surgery. There are some hypotheses that impatient surgical care has changed significantly over the last 10 years and this caused a significant mortality reduction among patients who were admitted in the hospitals. To identify cause and therefore scope for improvement, accurate and timely data are required. The aim of this study was to estimate mortality rate in a tertiary teaching hospitals. All patients who were admitted in Imam Khomeini hospital (As tertiary teaching hospital in Tehran, Iran) and had been undergone surgery and hospitalized for a least 48 hours after surgery between March 1998 and February 2001, were included in the study. Data of all inpatients that had been operated on in general surgery wards and had been died were obtained. We studied the medical records of 13282 patients that 210 (1.58%) of them had been died. The most common rate of death was 2.09% during 1998, and reduced to 1.44% between 2000 and 2001. Death due to not trauma problems was obtained in 121 patients (57.6%). Our study showed that total number of inpatient general surgical procedures has not increased over the past 5 years. Furthermore, our findings indicate that the outcome of care (E.g., in-hospitals mortality and length of hospital stay) for patients who underwent general surgical procedures has improved. However, continued population based evaluations are needed.

قیمت : 20,000 ريال