بررسي وضعيت تغذيه اي دانش آموزان دبستاني 11-6 ساله شهر بابل براساس معيارهاي تن سنجي در سال 1377

دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد

دوره 8 - شماره 29

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف از اين مطالعه، ارزيابي وضعيت تغذيه اي دانش آموزان دبستاني 11-6 ساله شهر بابل است. اين بررسي به روش مقطعي است و با اندازه گيري قد و وزن 995 نفر دانش آموز دبستاني كه از طريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده اند در سال 1377 اجرا گرديده است. وضعيت تغذيه اي براساس طبقه بنديهاي گومز (وزن براي سن) ومك لارن-ريد (وزن به قد براي سن) و واترلو (قد براي سن) ارزيابي شده است. نتايج نشان مي دهد كه براساس معيار گومز 40.3 درصد پسرها (با حدود اطمينان 95، 36.0-44.6 درصد) و 40.9 درصد دخترها (با حدود اطمينان 95، 36.6-45.2 درصد) به درجاتي از سو تغذيه دچار بوده اند، روش مك لارن-ريد نشان داد كه 34.8 درصد پسرها (با حدود اطمينان 95، 30.6-39.0 درصد) و 32.8 درصد دخترها (با حدود اطمينان 95، 28.7-36.9 درصد) به درجاتي از سو تغذيه زمان حال گرفتار بوده اند. همچنين براساس معيار واترلو 25.5 درصد پسرها (با اطمينان 95، 21.6-29.4 درصد) و 23.8 درصد دخترها (با حدود اطمينان 95، 20.1-27.5 درصد) از سو تغذيه زمان گذشته رنج مي برند. در هر يك از اين معيارها كمترين و بيشترين ميزان شيوع سو تغذيه به ترتيب در 6 سالگي و 11 سالگي بوده است، به طوري كه با افزايش سن ميزان شيوع آن به طور معنادار افزايش يافته است (P<0.001). اما اختلاف معناداري در شيوع سو تغذيه بين دو جنس مشاهده نشد. اين نتايج دلالت مي كند كه وضعيت تغذيه اي حال و گذشته بيش از 40 درصد (با حدود اطمينان 95، 43-37 درصد) دانش آموزان رضايت بخش نيست و به درجاتي از سو تغذيه حاد و مزمن دچار هستند و به علاوه نزديك به يك سوم (با حدود اطمينان 95، 36-30 درصد) كودكان از سو تغذيه زمان حال رنج مي برند. لذا ضروري است با برنامه ريزي مدون و هماهنگي هاي بين بخشي، كمك لازم براي بهبود وضعيت اقتصادي خانواده ها انجام گيرد و با برنامه ريزي بهداشتي آموزش لازم در افزايش ميزان اگاهي والدين در ارتقاي وضعيت تغذيه اي كودكان اقدام فوري به عمل آيد.

A study of nutritional status of the primary school children at 6-11 years age based on the anthropometric measurements in Babol, 1998
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The objective of this study was the evaluation of the nutritional status of school age children at 6-11 years in Babol. We conducted a cross-sectional study with a sample of 995 students from primary schools using cluster sampling technique in 1998. Height and weight were measured for each student. The nutritional status was assessed based on Gomez (weight for age), McLaren-Reed (weight to height for age) and Waterlo (height for age) stratifications. Based on the Gomez method, the results showed that 40.3% of boys and 40.9% of girls were suffered from different degrees of malnutrition. The results of McLaren-Reed method showed that 34.8% of boys and 32.8% girls were suffered from acute malnutrion. Based on the Waterlo criteria, 25.5% of boys and 23.8% of girls were involved to the past malnutrition. From each method, the lowest and the highest prevalence of malnutrition were observed at age of 6 and 11 years respectively and this rate was increased significantly by increasing the age (P<0.01). However no significant difference was seen between boys and girls. The results indicated that the present and the past nutritional status of over 40% of students were not satisfied and they were suffering from various degrees of acute and chronic malnutrition; in addition 1/3 (with 95% confidence interval 30%-36%) of children were estimated with acute malnutrition. Therefore, it is necessary to improve the economic conditions of the families with systematic planning and cooperation between various organizations to perform the health education programs to promote nutritional status.