برآورد تابع چگالي احتمال نسبت خطر در مطالعات اپيدميولوژيك با روش نمونه گير گيبس

دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد

دوره 7 - شماره 26

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در مطالعات اپيدميولوژيك، برآورد تغييرات نمونه اي نسبت خطر (Risk ratio: RR) از مسائل اصلي است. روشهاي سنتي براساس روش تيلر (Tylor) و نيز روش مبتني بر آزمون (Test-based) عمل مي كنند. هر دو روش از پذيره (پيش فرض) برابري واريانس در طول مقياس RR استفاده مي كنند. در اين مقاله، روش نمونه گير گيبس به عنوان روش جانشين براي برآورد تابع چگالي احتمال نسبت خطر اجرا شده است. با مثالهاي متعدد از دامنه وسيع از تغييرات نسبت خطر، بازه اعتبار (Cridibility interval) نود و پنج درصد نسبت خطر را كه از روش نمونه گير گيبس به دست آمده با بازه اطمينان (Confidence interval) نود و پنج درصدي حاصل از روش تيلر و روش مبتني بر آزمون مقايسه و به ويژه از مناسب بودن روش نمونه گير گيبس (Gibbs Sampler) در تعيين تابع چگالي احتمال پسين توزيع نسبت خطر بحث كرده ايم.

Estimation of probability density of risk ratio in epidemiologic studies: A Gibbs sampler approach
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In epidemiologic studies, it is difficult problem to estimate the sampling variability of the risk ratio. Conventional approach uses the Taylor-based and test-based methods to calculate the 95% confidence interval of the risk ratio. Both approaches use the assumption of equality of variance along the scale of the risk ratio. We implemented the Gibbs sampler as an alternative procedure to calculate the numerical estimates of marginal probability density of the risk ratio. With several examples of a wide range of the risk ratio, we compared the 95% credibility interval of the risk ratio derived from the Gibbs sampler with the Taylor-based and test-based 95% confidence intervals. In particular, we discussed the relevance of the Gibbs sampler procedure to calculate the posterior density of the risk ratio.