فراواني كم خوني فقر آهن، كمبود فولات و ويتامين B12 در بيماران ملاسمايي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 34 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: ملاسما يك هيپرپيگمانتاسيون قهوه اي رنگ است كه در صورت و گردن زنان ديده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي آنمي فقر آهن و كمبود فولات و ويتامين B12 در اين بيماران مي باشد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفي- مقطعي تعداد 70 خانم داراي لك صورت با تشخيص ملاسما تحت بررسي خوني از نظر هموگلوبين، هماتوكريت و سطح آهن و فريتين، فولات و ويتامين B12 سرم قرار گرفتند. وضعيت آهن و فولات و ويتامينB12 قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري16-SPSS مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران در اين مطالعه7.35±33.42 سال به دست آمد. در30% بيماران سابقه فاميلي مثبت و خونريزي غيرطبيعي رحمي (AUB) در40% بيماران مثبت گزارش شده بود اما60% بيماران داراي عادت ماهيانه طبيعي بودند. از نظر محل ضايعه درگيري بيش از يك ناحيه از نواحي صورت در72.9% بيماران مشاهده گرديد. ميانگين هموگلوبين بيماران در اين مطالعه1.63 ±11.2 به دست آمد. در افراد مورد مطالعه 14.3% موارد داراي آهن غيرطبيعي بودند و فريتين غيرطبيعي در8.6% مشاهده شد. فولات و ويتامين B12 بترتيب در 3 بيمار و 1 بيمار مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: اين مطالعه ارتباطي را بين شدت آنمي و شدت ملاسما نشان ميدهد ولي مطالعات بيشتري با گروههاي كنترل ضروري مي باشد.

Frequency of Iron Deficiency Anemia, Folate and Vitamin B12 Deficiency in Patients with Melasma
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Melasma is a brown hyperpigmentation that involves face and neck of women. The aim of this study was to investigate the Iron deficiency anemia, folate and Vitamin B12 deficiency among these patients.
Materials and Methods: In a cross-sectional descriptive study 70 females who were diagnosed with melasma were included and Hemoglobin, Hematocrit, Serum Iron and Ferritin Levels, Folate and VitB12 were measured in all of them.
Results: Mean age of patients was 33.42±7.35. Family history of melasma was positive in 30% of them. Abnormal Uterine Bleeding (AUB) was reported in 40%. The recruits had mean hemoglobin level of 11.2±1.63 g/dl. (14.3%) had low serum iron levels 8/6% of patients abnormal ferritin levels. Low levels of serum folate and serum Vitamin B12 were observed in 3 patients and 1 patient succedingly.
Conclusion: This preliminary study showed that prevalence of Iron deficiency and float and vitamin B12 deficiency among a group of patient with melasma but larger studies with control group are needed.

قیمت : 20,000 ريال