اثر عصاره‌هاي الكلي و آبي جودوسر بر ترميم زخم و التهابات پوستي

مجله پزشكي اروميه

دوره 22 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پيش زمينه و هدف: انسان در تمام ادوار چاره‌اي جز توسل به گياهان نداشته است. اگر چه در نيم قرن گذشته استفاده از داروهاي شيميايي به شدت رواج يافت ولي به‌سرعت آثار زيان‌بار آن‌ها بر زندگي انسان سبب گرايش مجدد به گياهان دارويي گرديد. بنابراين طي ساليان متمادي داروهاي طبيعي اساس و حتي در برخي موارد تنها طريق درمان محسوب مي‌شوند. هدف ما از اين تحقيق بررسي اثر مواد مؤثره گياه جودوسر بر زخم و التهاب پوستي بر روي موش صحرايي نر بالغ است.
مواد و روش كار: از بذور جودوسر با دستگاه‌هاي تقطير با آب و سوكسله، عصاره‌هاي آبي، متانولي و اتانولي تهيه شده و تعداد تركيبات موجود در اين عصاره‌ها به روش كروماتوگرافي لايه نازك تعيين شدند. در اين مطالعه تجربي 30 سر موش صحرايي نر به پنج گروه شش‌تايي تقسيم‌بندي شدند، كه هر يك پس از ايجاد زخم تا بهبودي كامل با پمادهاي تهيه شده به‌صورت موضعي و يك‌بار در روز تحت درمان قرار گرفتند.
يافته‌ها: با تهيه پماد به‌وسيله پايه كرم (اوسرين) از هر عصاره و استفاده آن، باعث كاهش تعداد روزهاي درمان شده و نسبت به گروه كنترل كاهش معني داري داشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان دهنده اين بود كه عصاره‌هاي آبي، متانولي و اتانولي جو دوسر بر روي زخم برشي موش‌ها باعث كاهش تعداد روزهاي درمان مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه اين عصاره‌ها باعث تسريع در تشكيل اپيدرم و بهبودي زخم شده است ضمن اينكه اثري از كلوئيد و حتي اسكار مشاهده نگرديد. همچنين با توجه به نتايج بدست آمده، عصاره تام جو دوسر نقش مهمي در ترميم دارد.

THE EFFECT OF AVENA SATIVA ALCOHOLIC AND AQUEOUS EXTRACT ON THE WOUND HEALING AND SKIN INFLAMMATION
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aims : Man in all historical periods had to use domestic and medicine herbal plants. Over the last half century, the use of synthetic and chemical drugs is highly prevalent. The harmful effect of chemical drugs on human life has increased the tendency to use medicinal plants once more. The aim of this study was to investigate the effect of Avena sativa active ingredients on the wound healing and skin inflammation on the rat model.
Materials & Methods : Extract of water, methanol and ethanol Avena sativa seeds were prepared by water distillation and Soxhlet systems. The components of all samples were determinate using TLC experiment. Thirty male Wistar rats in five groups were used in this experimental study and the rats were anesthetized with Ketamin (1 mg/kg), and standard ulcer (2 cm) was induced on the shaved dorsal by scatter.
Result : The results of this experiment showed that all extracts decreased the time of wound healing significantly in comparison with the controls groups. There was no symptom of colloid even scar
Conclusion : These extracts seem to accelerate the formation of the epidermis and causes wound healing. Total extract of Avena sativa has an important role in wound healing.

قیمت : 20,000 ريال