مقايسه يافته هاي درماتوسكوپيك با نتايج پاتولوژيك دركارسينوم سلول بازال و خالهاي ملانوسيتيك صورت

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 34 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: استفاده از ابزار تشخيصي درماتوسكوپي براي تشخيص ضايعات پيگمانته پوستي بر اساس يكسري از معيارهاي تشخيصي ساده و راحت استوار است و حتي از آن مي توان براي پيگيري هاي مكرر بيماري مثل موارد مشكوك به ملانوم و ساير بدخيمي هاي پوستي غير ملانوسيتيك (BCC، سبورئيك كراتوزيس و ....) استفاده كرد.
مواد و روش
ها: در يك مطالعه توصيفي - تحليلي ، 67 بيمار مشكوك به كارسينوم سلول بازال يا خال ملانوستيك صورت به طور تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. از اول تير ماه سال 1388 لغايت خرداد ماه سال 1389 هجري شمسي به مدت 12 ماه، ضايعه بيماران با استفاده از ابزار تشخيصي درماتوسكوپي بررسي و نتايج با تشخيص پاتولوژيكي بر نمونه بيوپسي مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه، ميانگين سني بيماران، 18.9± 49.5 سال بود كه در محدوده سني 82-24 سال قرار داشتند.25 نفر(41 درصد) از بيماران مرد و 36 نفر (59 درصد) زن بودند. معيار Asymmetry به تنهايي در 14 مورد (23 درصد) از بيماران، معيار Blue-white structures به تنهايي در 1 مورد (1.6درصد) وجود داشت. معيار Atypical network به تنهايي در هيچ يك از بيماران وجود نداشت. در 27 مورد (46.6 درصد) از بيماران تشخيص خالهاي ملانوسيتيك، 28 مورد (48.3 درصد) كارسينوم سلول بازال و 3 مورد (5.2 درصد) تشخيص mixed گذاشته شد كه ارتباط بين جنسيت بيماران و تشخيص درماتوسكوپيك در بيماران از لحاظ آماري معني دار بود (0.0001=P). در مورد كارسينوم سلول بازال حساسيت و ويژگي روش درماتوسكوپي به ترتيب 100 درصد و 97 درصد است ودر موردخالهاي ملانوسيتي 96.4 و97 درصد مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه گوياي آن است كه حداقل اهميتي كه مي توان براي درماتوسكوپي در نظر گرفت اين است كه هرچند در حال حاضر نمي توان آنرا بعنوان جايگزين پاتولوژي در تعيين بدخيم يا خوش خيم بودن ضايعات قرار داد، ولي مي توان از آن در بالا بردن دقت تشخيص باليني و سوق دادن ضايعات بدخيم missed شده به طرف بررسي پاتولوژيكي و حتي در ارزيابي بعدي ضايعات مشكوك يا عود كننده بهره جست.

Comparative Study of Dermatoscopic and Histopathologic Results in Basal Cell Carcinoma and Melanocytic Nevi of Face
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Dermatoscopy can be applied to diagnose pigmented skin lesions and to follow up of suspicious cases of melanoma or other non-melanocytic skin malignancies. The aim of the present study was to compare dermatoscopic and histopathologic results in basal cell carcinoma (BCC) and melanocytic nevus of face.
Materials and Methods: In an analytical-descriptive study, 67 patients suspected with BCC or melanocytic nevi of face were randomly selected. The skin lesions were evaluated with dermatoscope and results were compared with pathological diagnosis of biopsied samples.
Results: Based on the dermatoscopic study, asymmetry, blue-white structures, and atypical network were present in 14 (23%), 1 (1.6%) and none of the patients, respectively. Furthermore, 27 cases (46.6%) were diagnosed with melanocytic nevi, 28 (48.3%) with BCC and 3 (5.2%) were considered as mixed type. There was significant correlation between gender and dermatoscopic diagnosis (P=0.0001). Sensitivity and specificity of dermatoscopy in diagnosis of the BCC was 100% and 97%, respectively. These values were respectively 96.4% and 97% in diagnosis of the melanocytic nevi.
Conclusion: Dermatoscopic study can be not only helpful in improving clinical diagnosis while guiding missed malignant lesions to pathologic evaluations, but also useful in evaluating further suspicious or recurrent cases.

قیمت : 20,000 ريال