رابطه سطح قند خون ناشتا و بعد از غذا با HbA1C در بيماران ديابتي تيپ 2

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: از هموگلوبين گليكوزيله امروزه بعنوان يك شاخص كنترل درازمدت ديابت استفاده مي شود اين مطالعه بمنظور تاثيرپذيري اين شاخص در ارتباط با قندخون ناشتا و بعد از غذا براي دستيابي به كنترل بهتر گليسمي در بيماران ديابتي صورت گرفته است. روشها: اين بررسي بصورت يك مطالعه مقطعي برروي تعداد 255 نفر ديابتي تيپ 2 در مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان انجام شد. نمونه گيري بصورت آسان از بيماراني كه بطور منظم حداقل هردو هفته تا يكماه مراجعه نموده و قندخون آنها در سه نوبت ناشتا، دو ساعت بعد از صبحانه و ساعت 5 عصر براي مدت سه ماه و HbA1C در پايان سه ماه اندازه گيري شده است و نتايج بدست آمده با استفاده از از ضريب همبستگي پيرسون و Muptiple regression مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج: ميانگين قندخون در سه نوبت بترتيب 57.08±147.30 و 52.99±199.83 و 68.17±178.42 و ميانگين HbA1C 1.5±9.35 درصد بوده است. (P<0.0001، R=0.651) مي باشد. ضريب همبستگي در رابطه با سطح قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در سه نوبت براي قندخون ناشتا، 0.466 براي قندخون دو ساعت بعد از صبحانه و 0.548 براي قندخون ساعت 5 عصر بوده است. بحث: قندخون بعد از غذا بيشتر از قندخون ناشتا با سطح هموگلوبين گليكوزيله ارتباط دارد. اين رابطه با قندخون ساعت 5 عصر بيشتر مي باشد و براي دستيابي به كنترل بهتر گليسمي، اندازه گيري قندخون بعد از غذا و اقدام درماني مقتضي، لازم است در برنامه درماني بيماران ديابتي موردنظر قرار گيرد.

كلمات كليدي:
Correlation of fasting and post-prandial plasma Glucose with glycated Hemoglobin in patients with diabetes type 2
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Measurement of glycated Hemoglobin is the accepted indicator of long-term glycemic control. This study was done to evaluate the relative value between plasma glucose at different time point and glycated hemoglobin. Research design and Methods: This is a descriptive cross sectional study on type 2 diabetic patients who referred to Isfahan endocrine and research center. Each two week or month glycemic profiles. I.e., plasma glucose at pre-breakfast (8:00 AM) 2 hour post-prandial and extended post lunch (5:00 PM) times points plasma glucose were compared with measurement of glycated Hemoglobin (HbA1C) after 3 months. Results were analyzed by multiple linear regression and Pierson correlation confidence. Results: Mean plasma glucose for fasting, 2 hpp, 5 PM and HbA1C was 147.3±57.08 1999.83±52.99, 178.68±68.17 and 9.35±1.5 and correlation confidence between plasma glucose and HbA1C 0.316, 0.460 and 0.548 respectively. Multiple regression between plasma glucose and glycated Hemoglobin was 0.651 with P<0.0001. Conclusion: In type 2 diabetic patients extended post lunch (5:00 PM) plasma glucose and 2 hour post-prandial are better correlation with HbA1C than fasting plasma glucose.