بررسي استرس شغلي در پرستاران بيمارستان هاي شهر كاشان طي سال 1388

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 15 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف : استرس شغلي يكي از عوامل اساسي در كاهش بهره وري در سازمان ها و ايجاد عوارض جسمي و رواني در پرسنل بوده و امروزه در ميان كاركنان مراقبت هاي بهداشتي درماني بسيار رايج است. هدف از اين مطالعه ارزيابي استرس شغلي در ميان پرستاران بيمارستان هاي كاشان مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي 190 پرستار با استفاده از پرسش نامه اسيپو انجام گرفت. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيك و شاخص هاي استرس شغلي است كه در 6 بعد استرس شغلي (بار كاري نقش، بي كفايتي نقش، دوگانگي نقش، محدوده نقش، مسووليت و محيط فيزيكي) طبقه بندي گرديده است. علاوه بر آن استرس شغلي به 4 طبقه تقسيم گرديد: پايين تر از حد طبيعي، طبيعي، متوسط و شديد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد كه سطح استرس شغلي در 95.3 درصد پرستاران مورد مطالعه در حد طبيعي بوده و ارتباط معناداري بين استرس شغلي و جنس مشاهده نشد. ارتباط بين ابعاد مشتمل بر بي كفايتي، محدوده نقش، مسووليت و محيط فيزيكي با جنس معنادار بود. به علاوه، بين استرس شغلي و بعضي از عوامل از قبيل سن، سواد، وضعيت تاهل، درآمد و بيمارستان ارتباطي مشاهده نگرديد. بيش ترين فراواني استرس مردان در بعد مسووليت نقش (90.2 درصد) و در زنان در بعد دوگانگي نقش (40.9 درصد) بوده است.
نتيجه گيري: عطف به نتايج اين مطالعه و مقايسه با ديگر مطالعات مشخص گرديد كه دوگانگي نقش، محدوده مسئوليت و بار كاري از عوامل مهم ايجاد استرس شغلي در پرستاران مي باشند.

Job stress among the nursing staff of Kashan hospitals
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Job stress, the most important factor in reducing organizational productivity and the cause of psychosomatic disorders, today is more prevalent among the healthcare staff. Therefore, the aim of the present study was to assess the level of job stress among the nursing staff of Kashan hospitals during 2009.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 190 nurses of Kashan hospitals using the Osipow questionnaire consisted of two parts: demographic data and six stress-inducing work roles (role overload, role insufficiency, role ambiguity, role boundary, responsibility and physical environment). In addition, job stress was divided into four (subnormal, normal, moderate and severe) levels.
Results: Results indicated that the 95.3% of nursing staff were found to have a normal level of job stress. No significant relationship was seen between the job stress and gender; however, there was a significant relation between the role insufficiency, role boundary, responsibility and physical environment and gender. Moreover, no significant relationship was found between the job stress and some factors (e.g. age, education, marital status, income and type of hospital). The most frequent job stressors among the men and women were responsibility (90.2%) and role ambiguity (40.9%), respectively.
Conclusion: Role ambiguity, responsibility and workload are the major sources of stress among the nursing staff.

قیمت : 20,000 ريال