تنگي شريان هاي كاروتيد و ورتبرال در بيماران با سابقه عمل باي پاس عروق كرونر

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دوره 8 - شماره 4

Carotid and vertebral artery stenosis in patients with history of coronary artery bypass grafting
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Atherosclerosis and cerebrovascular events are from the main causes of human mortality and disability. The purpose of this paper is to investigate atherosclerotic plagues and stenosis in carotid and vertebral arteries in patients with history of coronary artery bypass grafting (CABG). Methods: In a cross-sectional study, 100 patients who had history of CABG in last 2 years were evaluated by duplex sonography for carotid and vertebral artery plaque and stenosis and result were analyzed by SPSS 10. Results: 25% of patients had carotid plague and 20% of them had vertebral plague. The only definite risk factor for carotid artery stenosis was aging (P<0.05). Conclusion: Periodic cervical arteries examination with duplex sonography in patients with history of coronary artery bypass grafting is essential.