مدل بندي طرح هاي متقاطع 2×2 با حضور اثر منتقله براي داده هاي دوتايي

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در يك طرح موازي براي هر بيمارفقط يك پاسخ وجود دارد. معمولا بيماران شرايط اوليه يكساني نداشته و پاسخ به درمان آنان نيز متفاوت است. لذا براي مقايسه اثر تيمارها بطور معتبر، به تعداد زيادي از بيماران نياز داريم كه براي بعضي از بيماريها ممكن است اين امر امكان پذير نباشد. در يك مطالعه طولي معمولا هر بيمار يك تيماردريافت كرده و پاسخ او به تيمار در زمانهاي متفاوتي اندازه گيري مي شود. در آناليز داده هاي طولي وابستگي پاسخ هاي هر بيمار را بايد مدنظر داشت. در يك طرح متقاطه هر بيمار تيمارهاي متفاوتي دريافت مي كند لذا، مانند يك مطالعه طولي، براي هر بيمار بيش از يك پاسخ وجود دارد كه همبسته نيز هستند. در يك مطالعه متقاطع هر بيمار بعنوان كنترل حودش بوده و بنابراين تعداد كمتري بيمار مورد نياز خواهد بود. در آنالي داده هاي متقاطع علاوه بر مدنظر داشتن وابستگي پاسخ هاي هر بيمار بايد اثر منتقله را نيز موردرسيدگي قرار داد. در اين مقاله با استفاده از مدل انتقالي (ماركف) و مدل هاي خطي تعميم يافته (GLM) براي پاسخ هاي دوتايي مدلي ارائه شده كه بطور همزمان دو نكته فوق را رسيدگي مي كند.

Modeling 2×2 cross-over designs with carry-over effect for binary responses
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

In parallel designs which each patient receives only one treatment we need a large number of patients for assessing treatment effects. Cross-over trials are known as longitudinal studies. In cross-over trials each patient is his or her own control and hence it is possible to make precise result, that is, small number of patients is sufficient. In modeling cross-over designs two important issues must be considered: (I) cross-over effect (II) correlated responses for each patient. In this paper, by using generalized linear models (GLM), we present a transition (Markov) model for binary responses, which enables us take into account two important issues simultaneously.