نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ميواپي تليوما، يك نئوپلاسم نادر غدة بزاقي است كه عموماً در پاروتيد ايجاد مي-شود و به وجود آمدن آن در غدد بزاقي حفرة دهان كمتر شايع است. اين تومور معمولاً به-صورت تودة بدون علامت ظاهر مي شود و به آرامي در خلال ماه ها يا سال ها رشد مي كند. در نماي ميكروسكوپي الگوي رشدي توپر، ميكسوئيد و رتيكولار ديده مي شود. پروتئين-هاي S100 و ويمنتين براي سلول هاي ميواپي تليال نئوپلاستيك بسيار حساس ولي غيراختصاصي اند. گزارش حاضر راجع به يك مورد نادر ميواپي شتليوماي كام در يك خانم 25 ساله مي باشد كه با شكايت از تودة بدون درد زير مخاطي در كام سخت به مدت دو سال مراجعه كرده بود. نماهاي متعدد سلول-هاي ميواپي تليال به دليل نادر بودن اين تومور تشخيص را براي پاتولوژيست مشكل مي-سازد

Myoepithelioma of a Minor Salivary Gland of the Palate: Case Report
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Myoepithelioma is a rare neoplasm of salivary glands, generally occurring in the parotid and less often in the minor salivary gland of the oral cavity. Vimentin and S100 protein are very sensitive but nonspecific immunohistochemical markers of neoplastic myoepithelium. This report is a rare case of myoepithelioma of the palate of a 25-year-old woman who suffered the disease for two years. The numerous phenotypic expressions of the myoepithelial cell, associated with the rarity of this tumor, may challenge the pathologist.

قیمت : 20,000 ريال