شيوع ختنه و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان روانسر

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: ختنه زنان شامل همه روشهاي برداشت جزئي يا كلي از بخش خارجي دستگاه تناسلي زنان بدون دلايل خاص پزشكي مي باشد سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده است كه حدود 100 تا 140 ميليون زن و دختر با عوارض ناشي از آن زندگي ميكنند. ختنه توسط زنان سنتي انجام مي شود و سنت و فشار اجتماعي از مهمترين انگيزه ها براي انجام عمل ختنه مي باشد. اين عمل نه تنها ارزشي براي سلامت ندارد بلكه داراي عوارض كوتاه مدت و بلندمدت بر زنان مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين شيوع ختنه و عوامل موثربر آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني روانسر بود.
روش كار: اين مطالعه به روش مقطعي(توصيفي -تحليلي) است 348 زن مراجعه كننده به 5 مركز بهداشتي شهرستان روانسر وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه ساختار يافته براي تعيين شيوع و فاكتورهاي موثر بر انجام ختنه استفاده شد و بعد از جمع آوري داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 16 تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: ميزان شيوع ختنه در ميان زنان بررسي شده، 55.7 درصد بود. ميانگين سني ختنه9.2 با انحراف معيار 14.2سال بود كه شيوع ختنه با افزايش سن افزايش مي يافت. تقربيا همه شركت كنندگان توسط ماماهاي محلي مورد ختنه قرار گرفته اند. همچنين 96.2 درصد مادران و 87.6 درصد خواهران اين زنان نيز ختنه شده بودند. ميزان ختنه با تحصيلات زن (p<0.001) و تحصيلات مادر(p=0.006) و سن (p<0.001) و سطح آگاهي و نگرش زنان نسبت به ختنه(p<0.001) ارتباط معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: ختنه در ميان زنان شهرستان روانسر شيوع دارد و براي حذف آن نياز به مشاركت رهبران مذهبي و متوليان امر سلامت و همچنين افزايش آگاهيهاي مردم در خصوص ختنه و عوارض ناشي از آن مي باشد. تحقيقات نشان داده است كه اگر جوامعي كه در ان ختنه انجام مي شود خودشان تصميم به ممنوعيت آن بگيرند اين عمل به سرعت حذف مي شود.

Prevalence of female genital mutilation and factors associated with it among women consulting health centers in Ravansar City, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia for non-medical reasons.
The World Health Organization has estimated that 100 to 140 million girls and women worldwide are currently living with the adverse consequences of FGM. Two of the major incentives for FGM are traditions and social pressure, and the practice is mostly carried out by traditional circumcisers. Not only FGM has no health benefits for girls and women, but it has immediate and long-term complications. The objective of this study was to determine the prevalence of female genital mutilation and factors associated with it among women consulting health centers in Ravansar City, Iran
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted on 348 women consulting 5 health centers in Ravansar City, Iran. Data were collected using a structured questionnaire and SPSS.16 was used for data analysis.
Results: The prevalence of FGM was 55.7% and the mean age of the women undergoing FGM was 9.2±14.2 years. The prevalence increased with age. Almost in all cases the operation had been performed by traditional local circumcisers. The data also showed that 96.2% of the mothers and 87.6% of the sisters of the subjects had also been mutilated. There were statistically significant associations between FGM and several independent variables as follows: the mutilated women's age (0.001) and education level (p<0.001); their mothers' education level (p=0.006); and their awareness of, and attitude towards, mutilation (p<0.001).
Conclusion: FGM is prevalent among Ravansar women. Religious leaders and health personnel should attempt to discourage FGM. Promoting public awareness of FGM and its undesirable consequences is essential. Research shows that if a community itself decides to abandon FGM, the practice can be eliminated rapidly.

قیمت : 20,000 ريال