حداقل ميزان بروز (Minimal incidence) سالانه سرطان مري در جمعيت بالاي 30 سال در استان مازندران: 77-1371

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: براساس اطلاعات منابع مرجع، نقاط شمالي ايران بالاترين ميزان بروز سرطان مري را در جهان دارد. اين مطالعه بمنظور تعيين ميزان حداقل ميزان بروز ساليانه سرطان مري در استان مازندران در طي سالهاي 1371 تا 1377 انجام گرديد. روشها: اطلاعات مربوط به 570 نفر از مبتلايان به سرطان مري ساكن مناطق استان مازندران در طي سالهاي 1371 تا 1377 از مراجعه كنندگان به مركز پرتودرماني شهيد رجايي بابلسر بوده اند، جمع آوري گرديد و سپس توزيع سني و جنسي جمعيت استان مازندران براساس سرشماري سال 1375 بدست آمد. متوسط ميزان بروز ساليانه و ميزان بروز اختصاصي سني سرطان مري برحسب جنس و مناطق شهري و روستايي استان مورد محاسبه قرار گرفت و با استفاده از آزمون كاي دو ميزانهاي بروز در گروههاي مورد مطالعه مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج: متوسط ميزان بروز ساليانه سرطان مري در جمعيت بالاي 30 سال استان مازندران 8.8 نفر در صدهزار (9.7 نفر در صدهزار در مردان در مقابل 7.9 نفر در صدهزار در مردان در زنان) مي باشد. اگرچه توزيع فراواني سرطان مري در گروه سني 69-60 سال بيشترين بوده ولي گروه سني 79-70 سال با ميزان بروز 37.9 نفر در صدهزار بيشترين ميزان بروز ساليانه را دارا بود. با افزايش سن، ميزان بروز ساليانه سرطان مري تا سن 80 سالگي بطور معني داري افزايش داشته است. در گروه سني بالاي 60 سال ميزان بروز بطور معني دا ي در مردان بيش از زنان بود. درحاليكه در گروه سني كمتر از 60 سال، تفاوت معني دار را نشان نداد. بطور متوسط مردان در سنين بالاتري به سرطان مري مبتلا شده اند. اختلاف معني داري در ميزان بروز سرطان مري در نقاط شهري و روستايي مشاهده نشد (9.5 نفر در صدهزار در مناطق شهري در مقابل 8.2 نفر در صدهزار در در مناطق روستايي). بحث: نتايج اين پژوهش دلالت مي كند اگرچه حداقل ميزان بروز در جمعيت بالاي 30 سال استان مازندران در مقايسه با آمارهاي بروز در كشورهاي امريكاشمالي و اروپايي بطور قابل ملاحظه اي بيشتر بوده ولي در مقايسه آمار موجود از ميزان بروز سرطان مري در مناطق شمالي ايران كه بطور اغراق أميزي آن را تا 184 در يكصدهزار نفر جمعيت در منابع مرجع كلاسيك گزارش گرديد، كاملا متفاوت مي باشد. ضروري است با بررسي هاي دقيقتر، در منابع مرجع نسبت به آمار بروز سرطان مري در مناطق شمالي ايران، بويژه در استان مازندران و كرانه هاي جنوبي درياي غزر بازنگري بعمل آيد.

Minimal annual incidence rate of esophageal carcinoma: Adult population in Mazandaran province (1992-98), North of Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: According to previous reports, esophageal cancer has the highest incidence rate in the North of Iran. The objective of this study was to estimate the Minimal annual incidence rate of esophageal carcinoma in the province of Mazandaran. Methods: Based on the existing data, the hospital chart data of 570 patients with esophageal carcinoma were examined. These patients were residence of Mazandaran and they were referred to shahid Rajaii Babolsar radiotherapy center during 1982 to 1988. The distribution of population under study with respect to the age, sex and residence area was obtained from census data in 1996. Results: The minimal incidence rate was 8.83 per 100,0000 subjects (9.73 for men vs. 7.93 for women). The most common are group of patients was 60-69 years. The highest incidence rate was observed in the age group of 70-79 years (37.88 per 100,000 subjects). With increasing the age, the incidence rate was significantly increased up to 80 years. Among patients with age over 60 years old, the incidence rate was higher in male compared with female. However, among patients with age less than 60 years, the difference in incidence rate was not statistically significant. Thus, the mean age of male patients was significantly higher than those female. We also did not observe a significant difference on incidence rate between urban and rural residence area. Discussion: The minimal incidence rate of esophageal carcinoma is significantly higher than those reported in the North America and European countries. However, it was obviously much less than those reported (Up to 184 cases for 100,000) in North of Iran. Therefore, it is necessary to revise the incidence rate of population under study in reference data. We still need to study at population base and to estimate the incidence rate of esophageal carcinoma in high incidence area (Gonabad and Gorgan) in the North of Iran.