بررسي اپيدمولوژيك قوز قرنيه در استان يزد

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: تعيين ميزان بروز و شيوع قوز قرنيه (KCN) در استان يزد.
روش پژوهش : در طي يك سال (مرداد ماه 1387 الي تير ماه 1388) كليه موارد جديد بيماري قوز قرنيه بر مبناي مراجعه بيمار و ش ك باليني كليه چش م پزشكان و اپتومتريس تهاي استان يزد ثبت و ارجاع شدند. افرادي كه ك متر از 6 ماه در سال در استان سكونت داشتند يا قبل از شروع مطالعه مورد شناخته شده KCN بودند، از مطالعه حذف گرديدند. پس از ارجاع اوليه افراد به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد صدوقي يزد از كليه بيماران توپوگرافي به عمل آمد. نتيجه معاينات اوليه به همراه توپوگرافي بيماران توسط دو نفر چشم پزشك داراي فلوشيپ قرنيه مورد ارزيابي قرار گرفت و موارد مبتلا يا مشكوك به KCN حداقل در يك چشم مجددا فراخوان شدند و بر مبناي معاينات كامل چشم به پنج گروه باليني ،مشكوك(pellucid marginal degree) PMD ،(suspect) و (early KCN ،(clinical KCN و ساير بيماري هاي قرنيه تقسيم شدند. ميزان بروز بر مبناي تقسيم موارد جديد به جمعيت ساكن استان در سال 1388 و شيوع بر مبناي اميد به زندگي معادل 73 سال در ايران محاسبه گرديد.
يافته ها: از مجموع 685 مورد ارجاع 149 نفر براساس معيارهاي خروج از مطالعه حذف شدند. تعداد 28 نفر از واجدين شرايط همكاري ننمودند (درصد پاسخگ ويي 95 درصد) و از 536 شركت كننده توپوگرافي به عمل آمد. از بين شركت كنندگان،256 نفر(47.7درصد) داراي توپوگرافي مشكوك يا مبتلا به KCN حداقل در يك چشم بودند كه از بين آنان 39 نفر در فراخوان مجدد شركت نكردند و تنها بر اساس تصاوير توپوگرافي طبقه بندي شدند ( 32 نفر مبتلا، 6 نفر مشكوك و 1 نفر در گروه ساير بيماري هاي قرنيه). از بين 217 بيماري كه مورد معاينه مجدد و كامل چشم قرار گرفتند،108 نفر در گروه باليني، 72 نفر در گروه و early بيست نفر در گروه مشكوك ، 9 نفر در گروه PMD و 8 نفر در گروه ساير بيمار ي هاي قرنيه قرار گرفتند. با و بدون در نظر گرفتن موارد مشكو ك، ميزان بروز يك ساله KCN بين 22.3 الي 24.9 بيمار به ازاي يك صدهزار نفر جمعيت استان يزد و شيوع موارد باليني بيماري بين 1.4 الي 1.55 درصد برآورد گرديد.
نتيجه گيري: بروز و شيوع قوز قرنيه در استان يزد به مراتب بالاتر از نژاد سفيد اروپايي و مشابه ارقام مربوط به جمعيت آسيايي مي باشد. نتايج اين تحقيق بر لزوم انجام مطالعات ژنتيكي و باليني گسترده جهت تعيين علت اين تفاوت و نيز تدارك امكانات ارايه درمان به موقع به بيماران تاكيد مي نمايد.

كلمات كليدي:
Epidemiology of Keratoconus in Yazd Province
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To determine the incidence and prevalence of clinical keratoconus (KCN) in Yazd province.
Methods: In this population-based survey, a surveillance program was established in Yazd province (population size=990,818). All new clinically diagnosed cases of KCN were registered and referred for topographic imaging during one year (2008-2009) by all local ophthalmologist and optometrists. People living less than 6 months in the province and those with known KCN before the beginning of the study were excluded. Diagnosis was based on topographic pattern (TMS-4a, Tomey, Japan) and indices including KPI, KCI and KSI and re-examination by an anterior segment subspecialist. Finally, referred patients were classified into 5 groups including, clinical KCN, early KCN, KCN suspect PMD (pellucid marginal degeneration) and non KCN corneal diseases. Incidence rate was calculated as the number of new cases divided by the province population and the prevalence was based on the Iranian life-expectancy (73 years).
Results: During the study period, 685 patients were referred. Of these, 149 were excluded and 28 patients did not attend for topographic imaging (95% response rate). Topographic images showed suspect or definite patterns for KCN in 47.76% of participants (256/536 subjects). After re-examination the number of subjects with clinical and early KCN, PMD and suspect KCN was 108, 72, 9 and 20, respectively; 8 patients had other
corneal disorders. Among 39 patients, not participating in the re-examination, based on topographic images 32, 6 and one person were classified as KCN, suspect and non-KCN groups, respectively. Consequently, the annual incidence rates of KCN in Yazd province were calculated as 22.3 (excluding suspects) and 24.9 (including suspects) in 100,000 and the prevalence was 1.4% and 1.55% excluding and including suspects, respectively.
Conclusions: The incidence of KCN in Yazd province is noticeable and consistant with other studies on Asian ethnic groups. This is much higher than the incidence in European Caucasians and warrants further genetic and environmental studies.

قیمت : 20,000 ريال