بررسي عملكرد بينايي پس از پيوند لايه‌اي قدامي عميق قرنيه: جداسازي لايه دسمه در مقابل پره‌دسمه

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: مقايسه حدت بينايي و نتايج عيب انكساري بيماران پس از پيوند لايه اي عميق قدامي قر نيه (DALK) به روش انو ر، براساس ميزان موفقيت تشكيل حباب بزرگ (big-bubble) حين عمل پيوند.
روش پژوهش: در اين مطالعه هم گروهي موازي گذشته نگر (parallel historical cohort) ، چشم هايي كه به علت قوز قرنيه تحت عمل جرا حي DALK به روش حباب بزرگ قرار گرفته بودند به دو گروه تقسيم شدند. در گروه ( 1) لايه دسمه برهنه به دست آمد و در گروه ( 2) به علت عدم تشكيل حباب بزرگ به اجبار جداسازي دستي و لايه لايه قرنيه انجام شد. دو گروه بر اساس بهترين ديد اصلاح شده با عينك (BSCVA)، مقدار آستيگماتيسم حاصل از كراتومتري و عيب انكساري در ماه هاي 1،3،6،12 و حداقل 3 ماه پس از برداشتن تمام بخيه ها با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: در مجموع 110 چشم با سابقه عمل DALK به علت قوز قر نيه وارد مطالعه شدند. در 93 چشم( 84.5درصد) ، لايه دسمه برهنه به دست آمد (گروه 1) و در 17 چشم (15.4درصد) مقداري از استروماي خلفي در محل باقي ماند (گروه 2). ميانگين مدت زمان پيگيري بيماران 20±8 و 20±7 ماه (P= 0.08) به ترتيب در گروه ( 1) و ( 2) بو د. در ماه هاي اول (P=0.001)، سوم ،(P<0.001)ششم (P=0.003) و دوازدهم (P= 0.002) بعد از عمل، BSCVA در گروه اول به صورت معني داري از گروه دوم بهتر بود، اما در پايان مطالعه تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نگرديد(P=0.18) . دو گروه از نظر آستيگماتيسم كراتومتري و عيب انكساري معادل كروي در طي مدت پي گيري با يكديگر قابل مقايسه بودند.
نتيجه گيري: باقي ماندن استروماي خلفي قرنيه حين عمل DALK به روش انور، بهبود ديد را به تاخير مي اندازد، البته سرانجام حدت بينايي معادل افرادي خواهد شد كه حين پيوند به غشاي دسمه برهنه دست مي يابند.

كلمات كليدي:
Visual Function after Deep Anterior Lamellar Keratoplasty: Descemitic versus Pre-Descemetic Dissection
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To evaluate the effect of posterior residual stroma on visual function after unsuccessful Anwar's deep anterior lamellar keratoplasty (DALK).
Methoods: In this parallel historical cohort, visual acuity and refractive status were evaluated after Descemetic DALK (group 1) and compared with those of pre-Descemetic DALK (group 2).
Results: One hundred and ten keratoconic eyes were enrolled. A bare Descemet’s membrane (DM) was successfully achieved in 93 (84.5%) eyes in group (1) and 17 (15.4%) eyes in group (2). Mean follow-up period was 20±8 and 20±7 months in groups (1) and (2), respectively (P= 0.08). Postoperative best spectaclecorrected visual acuity (BSCVA) was significantly better in group (1) than in group (2) at 1, 3, 6 and 12 months. However, there was no significant difference between study groups at final examination. The two groups were comparable in terms of keratometric astigmatism and spherical equivalent refractive error throughout the follow-up period.
Conclusion: Retention of posterior corneal stroma delays visual recovery after DALK using Anwar's technique; however, both descemetic and pre-descemetic methods have acceptable and comparable visual acuity levels at final follow-up.

قیمت : 20,000 ريال