ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي سيستم اطلاعات مديريت مركز آمار و مدارك پزشكي معاونت درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مبتني بر روش‌هاي فاكتورهاي حياتي موفقيت و برنامه‌ريزي سيستم شغلي

مجله مديريت اطلاعات سلامت

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در عصر حاضر، با توجه به ارزش خاص اطلاعات، تجهيز مديريت به يك سيستم اطلاعات صحيح و مطمئن، كه توانايي مديريت را در اتخاذ تصميمات در مورد برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و كنترل ارتقا بخشد، به يك ضرورت اساسي تبديل شده است. اين پژوهش با هدف تحليل و ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي واحد آمار معاونت درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور انجام گرفت تا نتايج آن در طراحي و انتخاب يك سيستم جامع اطلاعات مديريت در اين دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع كاربردي و از دسته مطالعات توصيفي- مقطعي بود كه در سال 1387 انجام گرفت. جامعه‌ي مطالعه‌ي آن شامل مديران واحد آمار و مدارك پزشكي معاونت درمان 39 دانشگاه علوم پزشكي كشور و ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسش‌نامه بود. با توجه به وجود روش‌هاي مختلف طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي، از دو روش BSP (Business system planning) -بر مبناي فرايندها و شرح وظايف- و CSF (Critical success factors) -بر مبناي فاكتورهاي حياتي موفقيت مديران- الگوبرداري شد. جهت تحليل و آناليز داده‌ها از نرم‌افزار 16SPSS استفاده گرديد.
يافته‌ها: در مجموع از 137 مورد نياز اطلاعاتي شناسايي شده، 63 درصد جزء نيازهاي اطلاعاتي اوليه از ديدگاه خود مديران بوده است. 12 درصد از نيازهاي اطلاعاتي، جزء فاكتورهاي حياتي موفقيت مديران واحد (CSF) قرار گرفتند. 17 درصد نيازهاي اطلاعاتي شناسايي شده، پايين‌تر از حد اولويت قرار گرفتند. 18 درصد نيازهاي اطلاعاتي از طريق فرم، 9 درصد از طريق بانك اطلاعاتي، 33 درصد از طريق فرم و بانك اطلاعاتي به طور مشترك، 3 درصد از طريق وب سايت اينترنتي در دسترس بودند و 37 درصد نيازها منبع مشخصي نداشتند.
نتيجه‌گيري: با توجه به اينكه 37 درصد نيازهاي اطلاعاتي مديران فاقد منبع اطلاعاتي بودند، طراحي سيستم اطلاعات مديريت در اين واحد ضروري است. با وجود شناسايي 63 درصد از نيازهاي اطلاعاتي واحد توسط خود مديران، طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي نبايد به تنهايي متكي بر نياز آن‌ها باشد و استفاده از روش‌هاي علمي در طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي توصيه مي‌شود.

Needs Assessment of the Information Management Systems at Medical Universities based on Critical Success Factors and Business System Planning
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aims: Given the ever-increasing importance and value of information, providing management with a reliable information system, which can facilitate decision making regarding planning, organization and control, is vitally important. This study aimed to analyze and evaluate information needs at statistics and medical records departments of Iranian medical universities. The findings of this study can be utilized in designing and selecting a comprehensive information management system.
Methods: This descriptive applied cross-sectional research was carried out in 2008. The managers of statistics and medical records departments at 39 medical universities in Iran were included. Data was collected by a questionnaire. Since different methods can be used in designing information systems, the principles of BSP (business system planning) and CSF method (critical success factors) methods were considered. The collected data was analyzed by SPSS16.
Results: A total number of 137 needs were determined from which 63% were considered as basic by the managers. In addition, 12% of information needs were categorized as the critical success factors of managers. On the other hand, 17% of the identified information needs were not priorities and were thus excluded. Finally, 18% of information needs were obtained through forms, 9% through the database, 33% through both forms and database, and 3% through the website. However, 37% of the needs lacked a definite source.
Conclusion: Since 37% of information needs of the managers did not have a particular source, developing an information system in such offices is necessary. Despite the important role of users in designing information systems (identifying 63% of information needs), other scientific methods are also needed to be utilized in designing information systems.

قیمت : 20,000 ريال