الگوي استقرار سازمان يادگيرنده براي بيمارستان‌هاي عمومي ايران

مجله مديريت اطلاعات سلامت

دوره 8 - شماره 8

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بيمارستان‌هاي امروزي، براي هم‌سويي با تحولات جهاني ناچارند خود را به ابزارهايي همچون يادگيري و ايجاد بيمارستان يادگيرنده تجهيز نمايند. در همين راستا، اين پژوهش با هدف طراحي الگوي استقرار سازمان يادگيرنده براي بيمارستان‌هاي عمومي ايران انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه از نظر فرآيند انجام پژوهش از نوع كيفي بود، كه به شيوه‌ي تطبيقي و به صورت مقطعي در سال‌هاي 1388 و 1389 انجام پذيرفت. ابتدا الگوهاي سازمان يادگيرنده در سه بخش حوزه‌ي نظري عمومي، تجارب موجود در حوزه‌هاي خارج از بهداشت و درمان و تجارب موجود در حوزه‌ي بهداشت و درمان، گردآوري و سپس در قالب جداول تطبيقي، تنظيم و الگوي اوليه استخراج گرديد. براي تعيين اعتبار الگوي فوق و طراحي الگوي نهايي، از تكنيك دلفي استفاده شد. اين تكنيك در طي دو مرحله و در بين 26 نفر از صاحب‌نظران علوم مديريت، مديران بيمارستان‌هاي عمومي و خبرگان حوزه‌ي سازمان‌ يادگيرنده انجام گرفت. براي اخذ نظرات در دلفي از ابزار پر‌سش‌نامه استفاده شد كه روايي آن توسط صاحب‌نظران مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن نيز با ضريب Cronbach's alpha 94 درصد تأييد گرديد.
يافته‌ها: در اين پژوهش، براي استقرار بيمارستان يادگيرنده دو بعد اصلي يعني، تعالي فرد و تعالي سازمان مورد شناسايي قرار گرفت. بر اين اساس، تعالي فرد مقدم بر تعالي سازمان بود و محور‌هاي تعالي شخصي با 5، تعالي ذهني با 4 و تعالي حرفه‌اي نيز با 4 جزء به عنوان زيرمجموعه‌هاي آن طبقه‌بندي گرديدند. همچنين، يادگيري سازماني، چشم‌انداز مشترك، فرهنگ يادگيرنده، فن‌آوري، ساختار و رهبري به عنوان محورهاي تعالي سازماني مورد شناسايي قرار گرفت و براي هر يك از آن‌ها به ترتيب 5، 3، 4، 2، 3، 2 زيرمجموعه تعيين گرديد.
نتيجه‌گيري: هر گونه تلاش در راستاي يادگيرنده شدن بيمارستان‌هاي عمومي كشور، مستلزم تعالي فرد و سازمان مي‌باشد. از يك سو، كاركنان بايد براي رسيدن به تعالي شخصي، ذهني و حرفه‌اي تلاش نمايند و از سوي ديگر، گردانندگان بيمارستان نيز بايد با خلق چشم‌انداز مشترك، فرهنگ يادگيري سازماني را در بيمارستان اشاعه دهند و ضمن تغيير در ساختار و استفاده از فن‌آوري‌هاي مناسب، بيمارستان را در مسير افزايش كيفيت و بهره‌وري خدمات درماني رهبري نمايند. در اين راستا، مديران بيمارستان بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا درك روشني از فرآيند يادگيري به وجود آيد و تمام فعاليت‌هاي بيمارستان به عنوان مبنايي براي يادگيري بهبود بهره‌وري، سامان‌دهي شود.

Establishment of a Learning Organization in Iranian Public Hospitals
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Nowadays hospitals have to cope with global changes. They are thus forced to be equipped with learning and learning hospitals. This research was performed to design a model for establishing learning organization in Iranian public hospitals.
Methods: This qualitative, comparative, cross-sectional study was conducted in 2009-2010. First, available models of learning organization in general theoretical section, health-related experiments, and non-health-related experiments were collected and organized in comparative tables to form a basic model. Delphi technique was then used in 2 stages using 26 management and learning organization experts and hospital chiefs to validate the basic model and design a final model. A questionnaire was used to collect the viewpoints. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by authorities and a Cronbach's alpha of 94%, respectively.
Results: In this research, two main aspects of individual and organizational excellence were identified for the establishment of learning organization. Individual excellence consists of three subclasses including personal excellence (with 5 components), mental excellence (with 4 components) and professional excellence (with 4 components) and precedes organizational excellence. In addition, organizational learning, shared visions, learning culture, technology, structure and leadership were determined as organizational aspects with 5, 3, 4, 2, 3, and 2 subclasses, respectively.
Conclusion: Any attempt to transform Iranian public hospitals into learning organizations needs to be in line with individual and organizational excellence. Therefore, the staff should achieve individual, mental and professional excellence. On the other hand, hospital executives should create shared visions to establish organizational learning culture. They also need to change the structures and take advantage of modern technology to improve the quality and productivity of clinical services. Hence, it is necessary a clear understanding of learning process is required to be created. All hospital efforts should be regulated on the basis of learning how to improve productivity.

قیمت : 20,000 ريال