تأثير گنجاندن ستون «خلاصه‌ي سير بيماري» در صفحه‌ي دستورات پرونده‌هاي بيمارستاني بر افزايش ثبت سير بيماري

مجله مديريت اطلاعات سلامت

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پرونده‌ي پزشكي متشكل از مجموع مداركي است كه گواه وضعيت سلامت بيمار در لحظه‌اي از زندگي او مي‌باشد. بين سير بيماري و دستورهاي صادر شده‌ي روزانه‌ي پزشك در پرونده‌، ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد و هر دستور پزشكي ناشي از وضعيت موجود بيمار و سير بيماري وي مي‌باشد. در اين مطالعه، به جهت افزايش سير بيماري و ارتقاي آموزشي فراگيران، ضمن حفظ وجود صفحه‌ي سير بيماري قبلي در پرونده، ستوني از سير بيماري در صفحه‌ي دستورهاي پرونده‌هاي پزشكي تعيين و ميزان اثربخشي آن در ثبت سير بيماري شناسايي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه‌ي مداخله‌اي شاهددار، پرونده‌هاي بيماران بستري در كليه‌ي بخش‌هاي فوق تخصصي بيمارستان كودكان اميركلاي بابل در طي سه ماه آخر سال‌هاي 1387 و 1388 مورد بررسي قرار گرفتند (از مجموع حدود 3462 پرونده، در هر سال، 150پرونده مورد بررسي قرار گرفت). به هر يك از شاخص‌هاي سير بيماري كه بر اساس الگوي SOAP ثبت شدند، يك امتياز داده شد. در نهايت، اگر فقط تا سه شاخص در پرونده ذكر گرديد ضعيف، تا 5 مورد متوسط و تا 7 مورد خوب ارزيابي شدند. سپس امتيازات حاصل از پرونده‌هاي فوق با استفاده از آزمون‌هاي آماري t-test، Paired t-test، ضريب همبستگي پيرسون، مجذور كاي، fisher’s exact و ضريب Kappa مورد مقايسه قرار گرفتند و 05/0 > P معني‌دار تلقي شد.
يافته‌ها: ميانگين تعداد دستورهاي پزشك پرونده‌ها در سه ماهه‌ي آخر سال 1387 و 1388 به ترتيب 8/10 ± 15/9 و 80/6 ± 45/8 مورد بوده است. امتياز خوب، بيشترين فراواني را در ستون خلاصه‌ي سير بيماري جديد داشت. بيشترين ميانگين نتايج به دست آمده در گروه‌هاي مورد مطالعه مربوط به خلاصه‌ي سير بيماري در سال 1388 بود. مقايسه‌ي ميانگين‌ها نيز از نظر آماري معني‌دار بوده است (05/0 > P).
نتيجه‌گيري: با اضافه كردن ستون جديد تحت عنوان «خلاصه‌ي سير بيماري» در برگه‌ي دستورهاي پزشك، ثبت سير بيماري و علت دستورهاي پزشكي ارايه شده، به طور قابل ملاحظه‌اي بر اساس الگوي SOAP ارتقا مي‌يابد. بنابراين، پيشنهاد مي‌شود كه اين ستون در صفحه‌ي دستورهاي پزشك پرونده‌هاي بيمارستاني گنجانده شود.

Effects of Including a Brief Disease Progress Column in Physician Order Sheets of Hospital Documents on Improved Recording of Disease Progress
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Medical records consist of documents evidencing a patient's health status at a moment of life. There is a close relationship between disease progress and daily physician orders issued in medical records. Each order in fact reflects the patient's medical status and his/her disease progress. In this study, while keeping the previous progress page in the records, a column of brief disease progress was included in physician order sheets to increase the quality of records and promote the education of learners.
Methods: In this cross-sectional controlled interventional study, medical records of all patients admitted to super specialty wards of Amirkola Children Hospital during the first quarters of 2009 and 2010 were included. From a total of 3462 records, 150 records were studied each year. Each indicator of disease progress, which was recorded based on subjective, objective, assessment, and plan (SOAP) note, was given a score. Finally, if only three indicators were mentioned in the record, it was considered as poor. Scores 4-5 represented moderate and scores 6-7 were considered as good. The scores of the records were then compared using statistical tests including t-test, paired t-test, Pearson's correlation coefficient, chi-square test, Fisher's exact test, and Kappa coefficient. P values less than 0.05 were considered as significant.
Results: The mean number of physician orders in records during the first quarters of 2009 and 2010 were respectively 9.15 ± 10.8 and 8.45 ± 6.80 cases. Good scores had the highest frequency in the new brief disease progress form. The highest average of results in the studied groups was observed in brief disease progress notes of 2010. Comparison of mean scores revealed statistically significant differences (P < 0.05).
Conclusion: Adding a new column named "brief disease progressive note" in physician order sheets significantly promoted the recording of disease progress and reasons for medical orders based on SOAP note. Therefore, it is recommended to include this column in physician order sheets.

قیمت : 20,000 ريال