استاندارد تبادل پيام پرونده‌ي الكترونيك سلامت در سازمان‌هاي منتخب

مجله مديريت اطلاعات سلامت

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در دنياي پر از دانش و پيچيدگي روز افزون امروز نياز به تبادل داده، اطلاعات و دانش غير قابل انكار است. پرونده‌ي الكترونيك سلامت از فن‌آوري‌هاي كليدي عرصه‌ي مراقبت بهداشتي است كه با ايجاد قابليت تعامل، سرعت ارايه‌ي خدمات را افزايش، خطاها را كاهش و كيفيت ارايه‌ي خدمات را بهبود مي‌بخشد. براي توزيع و تبادل اطلاعات؛ توسعه و استفاده از استانداردهاي تبادل پيام در پرونده‌ي الكترونيكي سلامت مورد نياز مي‌باشد. در اين مقاله به شناسايي استانداردهاي اين سازمان‌ها پرداخته و نقاط ضعف و مزيت‌هاي آن‌ها با هم مقايسه شده‌اند.
روش بررسي: اين بررسي يك مطالعه‌ي توصيفي- تطبيقي بود كه در سال 1389 انجام شد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات چك ليست بود كه روايي آن از نظر تعدادي صاحب‌نظران دانشگاهي در زمينه‌ي پرونده‌ي الكترونيك سلامت مورد تأييد قرار گرفت. داده‌هاي مورد نياز اين پژوهش از كتاب‌ها، نشريات و وب‌سايت‌هاي سازمان‌هاي معتبر مرتبط تهيه شد. جامعه‌ي پژوهش را سازمان‌هاي 7HL (Health level seven)، (International organization for standardization) ISO، CEN (Committee of european standards) تشكيل مي‌داد كه در زمينه‌ي پرونده‌ي الكترونيك سلامت استانداردهاي كامل‌تر و جامع‌تري نسبت به ساير سازمان‌ها ارايه مي‌كردند. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از جدول تطبيقي و روش‌هاي كيفي تحليل شد.
يافته‌ها: در سطح جهاني چندين سازمان و مؤسسه در زمينه‌ي ايجاد استانداردهاي مربوط به پرونده‌ي الكترونيك سلامت فعاليت مي‌كنند كه عبارت از سلامت سطح هفتم (7HL) و سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO) و هيأت فني كميته‌ي اروپايي تعيين كننده‌ي استاندارد (CEN) مي‌باشد. سازمان 7HL داراي استاندارد تبادل پيام است و هيأت فني كميته‌ي اروپايي تعيين كننده‌ي استاندارد و داراي استاندارد تبادل با نام 13606EN است كه سازمان بين‌المللي استاندارد، آن را به استانداردي بين‌المللي تبديل و مسؤوليت روزامدي آن را بر عهده دارد.
نتيجه‌گيري: بيش‌ترين فعاليت در مورد استانداردسازي تبادلات پرونده‌ي الكترونيك سلامت در سازمان بين‌المللي استاندارد و سازمان سلامت سطح هفتم صورت گرفته است. استانداردهاي تبادل پيام اين دو سازمان برخلاف شباهت در بعضي موارد، تفاوت‌هاي منحصر به فردي با يكديگر دارند. مقايسه‌ي اين دو استاندارد در مطالعات مختلف نشان مي‌دهد كه اگر چه اين دو استاندارد به شيوه‌هايي متفاوت در جهت تبادل پيام گام برمي‌دارند، ولي استاندارد تبادل پيام 7HL در ايجاد قابليت تعامل متقابل به طور كافي موفق نبوده است و ناهماهنگي‌هايي در كلاس‌هاي مدل اصلي آن به چشم مي‌آيد. استاندارد 13606ISO با استفاده از بعضي ويژگي‌هاي خود گام ارزشمندي در راستاي تعاريف مفاهيم باليني و ايجاد قابليت تعامل متقابل برداشته است.

Messaging Standards for Electronic Health Records in Selected Organizations
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: In today's world of knowledge with increasing complexity, the need for exchanging data, information, and knowledge is undeniable. Electronic health record is undoubtedly a key technology in health care which facilitates the recovery and processing of health information from multiple locations and provide more efficient and more effective treatment for the patient. Automatic data transfer on the other hand, increases the rate of services, reduces errors, and improves the quality of services. For distribution and exchange of information, development and use of a messaging standard in electronic health records is required.
Methods: A descriptive-comparative study was conducted on messaging standards provided by Health Level Seven International (HL7), International Organization for Standardization (ISO), and the European Committee for Standardization (CEN) whose standards in field of electronic health records are more comprehensive and complete than other organizations. Using a checklist, data was collected from articles, books, and magazines and English language websites. The validity of the checklist had been approved by some academic experts in the field of electronic health records. The collected data was analyzed using comparative and qualitative methods.
Results: The obtained results showed that several organizations and institutions such in the world, as HL7, ISO, and CEN, have standards related to electronic health records. While HL7 has a messaging standard, CEN developed a standard named EN13606 which was later adopted by ISO. Therefore, EN13606 is currently updated by ISO.
Conclusion: Most activities in providing a messaging standard for electronic health records have been done by ISO and HL7. Messaging standards of the two organizations, despite the similarity in some cases, have some unique differences. Comparing these two standards showed that although these two different standards tried to exchange messages, HL7 messaging standard was not successful in creating interoperability and had some inconsistency in its models' classes. ISO13606 standard however, used some features in definition of clinical concepts and could create interoperability.

قیمت : 20,000 ريال