مطالعه‌ي تطبيقي مفاهيم و كاربردهاي پرونده‌ي سلامت فردي در كشورهاي منتخب

مجله مديريت اطلاعات سلامت

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پرونده‌ي سلامت فردي، دسترسي افراد به اطلاعات سلامت خود را فراهم مي‌نمايد و با آموزش بيمار، تسهيل ارتباط پزشك- بيمار و حمايت از روش مراقبت از خود، ارتقاي كيفيت مراقبت را موجب مي‌گردد. هدف اين تحقيق، مقايسه‌ي مفاهيم و كاربردهاي پرونده‌ي سلامت فردي در كشورهاي منتخب بود.
روش بررسي: مطالعه به روش توصيفي- تطبيقي در خصوص مفاهيم ‌(تعريف و توصيف، اصول اصلي، اهداف، استانداردها، رسانه و منبع داده‌ها) و كاربردهاي پرونده‌ي سلامت فردي در كشورهاي آمريكا، استراليا، انگلستان و ايران در سال 1388 صورت پذيرفت. فرم جمع‌آوري داده‌ها (پس از تأييد روايي صوري و محتوايي توسط متخصصين) با استفاده از منابع داده شامل مقالات، كتب، مجلات و سايت‌هاي معتبر به زبان انگليسي و فارسي –سال‌هاي 1995 تا سپتامبر 2009- تكميل شد. سپس جداول مقايسه‌اي تهيه و نقاط ضعف و قوت هر يك مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: در هر سه كشور منتخب، بيمار/ فرد مالك پرونده‌ي سلامت فردي بود؛ اطلاعات تنها در اختيار افرادي كه توسط بيمار مجاز اعلام شده‌اند، قرار مي‌گرفت. پرونده با درخواست و رضايت فرد تشكيل مي‌گرديد. هدف و كاربرد اين پرونده در هر سه كشور به ترتيب در دسترس قرار دادن اطلاعات سلامت فرد براي او و امكان تبادل پيام و استفاده از پايگاه‌هاي دانش ذكر شده بود.
نتيجه‌گيري: پرونده‌ي سلامت فردي در بيشتر كشورها با هدف دسترسي افراد به اطلاعات سلامت خود فراهم شده است. ضرورت دارد در كشور ما نيز بر اساس تجربيات ساير كشورها در اين زمينه اقدام گردد.

Concepts and Applications of Personal Health Records in Selected Countries
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Personal health record (PHR) enables patients to access their health information and improves care quality by supporting self-care. The purpose of this study was to provide a comparative analysis of the concepts and applications of PHRs in selected countries.
Methods: This study was carried out in 2009 using a descriptive, comparative method. It compared Australia, the United States, England, and Iran. Data was gathered from articles, books, journals, and reputed websites in English and Persian published between 1995 and September 2009. After collecting the data, both advantages and disadvantages of PHRs in each country were analyzed.
Results: In Australia, the United States, and England the patient/person was recognized as the owner of the PHR, information was disclosed only to those authorized by the patient, and the PHR was created upon request and involved consent of the individual. The aims of these records in the three countries were to provide access to health information for the patient, to offer a secure and confident place for sending message and communication, and to enable the person to use databases.
Conclusion: In most countries, PHR has been developed to provide access to health information. It is thus necessary for Iran to benefit from experiences in other countries.

قیمت : 20,000 ريال