اثر فلوروكربن 43-FC (خون مصنوعي) در ادم مغزي حاد وازوژنيك

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اكسيژن رساني مناسب به بافتهاي درمعرض آسيب در درمان ايسكمي و ادم ناشي از آن در واحدهاي مراقبتهاي ويژه هميشه مدنظر بوده است. فلوركربن ها يا خون مصنوعي از جمله تركيبات معدني هستند كه انتقال اكسيژن را به صورت محلول تسهيل مي نمايند و بدين لحاظ در شرايط اورژانسي و بحراني كانديداي مناسبي در اكسيژن رساني هستند. اين مطالعه با هدف بررسي نقش فلوركربن 43-FC در درمان ايسكمي مغزي و ادم ناشي از آن در حيوان آزمايشگاهي انجام گرفت. روشها: سه گروه حيوان آزمايشگاهي (خرگوش) انتخاب و پس از بيهوشي، ايسكمي از طريق بستن شريان كاروتيد چپ بمدت 30 دقيقه ايجادگرديد. قبل از بستن شريان، هماتوكريت حيوان اندازه گيري و سطح سديم، پتاسيم، كلسيم، BUN و كراتينين تعيين شد. در طي ‎آزمايس فشار سيستول، دياستول، ميانگين فشار شرياني و ضربان قلب بطور مستقيم اندازه گيري شد. پس از ايجا ايسكمي سالين، مانيتول يك درصد و 43-FC با دوز 15 ml/kg بترتيب در گروههاي 3، 2، 1 تزريق شد. مرگ و مير در روزهايبعد تا دو هفته بررسي شد. حيواناتي كه تا دو هفته زنده ماندند مجددا بيهوش و پارامترهاي فوق اندازه گيري شد. از حيوانات فوت شده در طول مدت دو هفته و همچنين حيواناتي كه تا دو هفته بعد از زنده ماندند آب بافت مغز اندازه گيري و نمونه بافت مغز بررسي پاتولوژي شد. نتايج: فشارخون در قبل و به هنگام آزمايش در گروهها تفاوتي نداشت بجز در پايان تزريق كه فشار ميانگين شرياني و سيستول در گروه 3 (دريافت كننده 43-FC) بيشتر از دو گروه ديگر بود (P<0.05). حيوانات گروه يك تا حداكثر 5 روز اول فوت شدند. از حيوانات گروه 5، 2 حيوان در دو روز اول مردند و يك حيوان تا دو هفته بعد زنده بود درحاليكه در گروه سوم در هفته اول هيچ مورد فوت وجود نداشت و تنها يك حيوان در روز نهام فوت شد و بقيه حيوانات تا دو هفته بعد از آزمايش زنده بودند كه سطح سرمي فاكتورهاي پيش گفت (بغير از سديم) در آنها با قبل از ازمايش تفاوت معني داري نداشت. مطالعه پاتولوژي و مقدار آب بافت مغز تفاوت معني داري را از نظر شدت ادم نشان نمي دهد. انا ايجاد پيكنوزيس و گليوزيس در گروه سوم و دوم كمتر از گروه اول بود (P<0.05). بحث: عدم تغييرات پارامترهاي اندازه گيري شده در حيواناتي كه تا دو هفته بعد از زنده ماندند ناشي از بي اثر بودن فلوركربنها در تغييرات الكتروليتها است. اما به نظر مي رسد بقاي قابل توجه حيوانات در گروه دريافت كننده فلوركربن 43-FC بدليل اندازه كوچك ذرات موجود در اين مايع است كه قادرند اكسيژن را به صورت محلول در سطح سلولي منتقل كنند. اين انتقال اكسيژن بوسيله 43-FC تغييرات سلولي كمتري را نسبت به سالين و مانيتول در دو گروه ديگر مطرح مي كند كه احتمالا ضامن بقاي بيشتر مي باشد.

The effect of Fluorocarbon artificial blood (FC-34) in acute vasogenic brain edema
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Oxygen transport to tissue after an acute ischemia is strongly important. Fluorocarbon liquids are able to facilitate the oxygen transport. An animal experiment was designed to study the effect of FC-34 in acute brain ischemia. Methods: The left common carotid arteries were ligated in three groups of anesthetized animals for 30 minutes to obtain acute brain edema. The animals were subjected to receive 15 ml/kg saline (Group 1), 10% monitol (Group 2) or FC-34 (Group 3). All animals were recovered, and they monitored for two weeks. The electrolytes, BUN, and creatinine were measured before (All animals) and after two weeks (Survival animals). Pathological investigation was obtained by light and electron microscope via pathological process. Findings: The group 1 animals were died during first five days, but one and four animals were survived by two weeks in groups 2 & 3 respectively (P<0.05). The pathological determinations indicate less cellular damages in group 3. No significant differences ere detected in potassium, calcium, BUN, and creatinine before and after the experiment. Conclusion: The particle size and oxygen solubility in FC-34 is the major factors for better oxygen transport in ischemic tissues.