بررسي ميزان قابليت استفاده سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني از نظر پرستاران، كاربران واحدهاي پاراكلينيك و منشي بخش‌ها: تهران1388

مديريت سلامت

دوره 14 - شماره 44

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: رضايت كاربر به عنوان ضمانت اجراي موفق يك سيستم اطلاعات محسوب مي‌شود. ارزيابي سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني (HIS) بدون در نظر گرفتن نوع كاربر و تجربه كامپيوتري آن‌ها ارزشي ندارد. نظر مثبت كاربران نسبت به سيستم اطلاعات بيمارستاني ضامن موفقيت اين سيستم‌هاست. به همين منظور در اين پژوهش ميزان قابليت استفاده سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني از نظر پرستاران، كاربران واحدهاي پاراكلينيك و منشي بخش‌ها بررسي شده است.
روش كار: مطالعه توصيفي-مقطعي بوده و در سال 1388 انجام شده است. به منظور ارزيابي از پرسشنامه استاندارد بين المللي ايزومتريك9241.10 استفاده شد. در اين پژوهش نمونه گيري انجام نشد. به منظور انجام اين پژوهش ابتدا همه بيمارستان‌هاي داراي HIS در شهر تهران مشخص شدند. سپس همه شركت‌هاي ارائه دهنده اين سيستم‌ها مشخص شدند. در مرحله بعد با توجه به اينكه پژوهشگران مي‌خواستند حتماً از هر شركت ارائه دهنده HIS، يك بيمارستان را مطالعه كنند، از بين هر چند بيمارستاني كه توسط يك شركت پشتيباني مي‌شد، يك بيمارستان به صورت تصادفي انتخاب شد. در نهايت ميزان قابليت استفاده سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني از نظر منشي بخش‌ها، پرستاران و كاربران واحدهاي پاراكلينيك بررسي شد. پس از جمع آوري پرسشنامه، داده‌ها با استفاده از SPSS و آمارهاي توصيفي و آزمون يك نمونه اي تحليل شدند.
يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد نرم افزار HIS بررسي شده در ايران از ديد پرستاران نسبت به كاربران واحدهاي پاراكلينيك و منشي بخش‌ها داراي قابليت استفاده بيشتري بوده است. در اين پژوهش كاربران واحدهاي پاراكلينيك نسبت به ساير كاربران، سيستم اطلاعات بيمارستاني را كمتر مفيد و قابل استفاده دانسته اند.
بحث: با توجه به متفاوت بودن نظر پرستاران، منشي بخش‌ها و كاربران واحدهاي پاراكلينيك به نظر مي‌رسد وظيفه كاربران بر ميزان رضايت آن‌ها از سيستم و مفيد دانستن سيستم تأثير گذار بوده است. پيشنهاد مي‌شود هنگام طراحي و توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي به نياز كاربران واحدهاي پاراكلينيك توجه بيشتري شود.

A Survey of Usability of Hospital Information Systems from the perspective of Nurses, Department Secretaries, and paraclinic Users in Selected hospitals: 2009
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: User satisfaction is a key factor for the success of any information system. Evaluation of hospital information systems HIS is valueless without analyzing users' satisfaction. The purpose of this study was to survey the viewpoints of nurses, secretaries and paraclinic users about the usability of HIS in selected hospitals.
Method: This cross-sectional study was conducted in 2009. A questionnaire, based on the international standard ISO 9241/10, was used to evaluate the usability of HIS. Initially, all hospitals in Tehran with HIS and companies providing the systems were identified. Then, a hospital from among the hospitals, supported by each company, was randomly selected. Finally, the usability of HIS was assessed from the perspective of nurses, department secretaries and paraclinic users through the standard questionnaire of IsoMetric. The collected data were analyzed by SPSS using descriptive statistics and one sample t-test.
Results: The findings show that HIS usability was favorable from the perspective of nurses. However, it was perceived less desirable by paraclinic users.
Conclusion: The difference in viewpoints suggests that users' job affect the rate of their satisfaction. It is recommended that system providers pay special attention to the needs of paraclinic users, when designing HIS.

قیمت : 20,000 ريال