بررسي هزينه‌هاي بيماري سرطان دركرمان

مجله اپيدميولوژي ايران

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و اهداف: سرطان هزينه‌هاي بسياري را به صورت مستقيم و غيرمستقيم در پي دارد و ميزان آن‌ها در سياست‌گذاري سلامت اهميت دارد. با توجه به فقدان مطالعه مشابه دركشور و با هدف پاسخ به كميت وكيفيت هزينه‌هاي سرطان، برخي از بيماران سرطاني شهركرمان در طي سال‌هاي 88 و 89 مورد مصاحبه و استخراج هزينه قرار گرفتند.
روش كار: با بررسي لازم از ديدگاه بيماران، گروه‌ها و شكل هزينه‌هاي 233 بيمار مبتلا به سرطان را ثبت و آن‌ها را در هشت گروه سرطان خون، پستان، مغز و اعصاب محيطي، اندام‌هاي تناسلي زنان، گوارش، ريه، اندام‌هاي تناسلي مردان و پروستات قرارداده و محاسبات لازم انجام گرديد.
نتايج: ميانگين هزينه‌هاي كلي سرطان در ماه 32/3 ميليون تومان SD:0.71)) بود و پرهزينه‌ترين، سرطان پستان با ميانگين ماهانه 30/4 ميليون تومان SD:3.70)) و كمترين، سرطان اندام‌هاي تناسلي مردان با ميانگين ماهانه16/2 ميليون تومان (SD:1.67) شناخته شد. حدود دو ميليون تومان هزينه‌هاي مخفي اين بيماران در ماه بودند سرطان‌هاي پستان، ريه، خون و اندام‌هاي تناسلي زنان به عنوان سرطان‌هاي پرهزينه، سرطان‌هاي مغز و اعصاب محيطي، گوارش وپروستات باهزينه متوسط و سرطان‌هاي اندام‌هاي تناسلي مردان در رده كم‌هزينه‌ترين سرطان‌هاي اين استان قرارگرفتند.
نتيجه‌گيري: با دقت در هزينه‌هاي انجامي توسط بيماران ميزان هزينه‌ها در تمامي گروه‌ها و براي خانواده‌ها بالا و قابل توجه بوده، بخش مهمي از اين هزينه‌ها به صورت مخفي هستندكه ضرورت توجه لازم را در سياست‌گذاري سلامت و مديريت هزينه بيماري‌ها مي‌طلبند.

Cost Analysis for Cancer Subgroups in Kerman, IRAN
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: The economic costs of cancer care are a burden to people diagnosed with cancer, their families, and society as a whole. Despite several studies about cancer in Iran, there is paucity of cost analysis in this area. The aim of this study was to estimate the cost of cancer subgroups in Kerman, Iran.
Methods: A retrospective analysis of administrative 223 diagnosed patients with different cancers was undertaken.
Results: Monthly average cost of cancer was 3.32 thousand US dollars (average exchange rate in 2010: 10308 Iranian rials= 1 US dollar). Breast cancer, with an average 4.30 thousand US dollars per month was the most expensive and cancer of male reproductive organs with average2.16 thousand US dollars were the cheapest cancer.
The hidden monthly cost of all types of cancer was 2 thousand US dollars, breast cancer, lung, blood and female reproductive organs were costly and brain and peripheral nerves cancer, gastrointestinal tract and prostate were medium and male reproductive organs cancer was less costly.
Conclusion: Economically impact and burden of cancer should be an important consideration in the health policy making in Iranian health service system.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال