ارزيابي جامعه شاهين‌شهر اصفهان: به منظور برنامه‌هاي عملياتي ارتقاي سلامت در سال 1387

مجله اپيدميولوژي ايران

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و اهداف: ارتقا و پيشرفت سلامت اعضاي يك جامعه، بر پايه‌ي ارزيابي آن جامعه استوار است. هدف از اين مطالعه، ارائه چارچوبي جهت اجراي جامع و مشاركتي ارزيابي جامعه براي تعيين وضعيت سلامت، اولويت‌بندي مشكلات در راستاي ارتقاي سلامت، تدوين مداخله‌هاي مؤثر، ارزشيابي سياست‌ها و برنامه‌هاي بهداشت عمومي ساكنان منطقه و ارايه الگوي مناسب براي مطالعات ديگر بود.
روش كار: اين مطالعه براساس تجارب گروه پزشكي اجتماعي، اپيدميولوژي و آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1368 و مدل كاروليناي شمالي از سال 2002 ميلادي در هشت مرحله اجرا گرديد. تيم ارزيابي جامعه در برگيرنده‌ي دامنه وسيعي از ذينفعان كليدي و مردم محلي در سه سطح مشاركتي شامل گروه مشورتي، گروه كار و ناظر پروژه بود. داده‌ها به روش مشاهده، مصاحبه، بحث گروهي متمركز و فهرست منابع سلامت جامعه جمع‌آوري شد. همزمان با جمع‌آوري داد‌ها، نقشه‌هاي دارايي جامعه آماده گرديد. سپس آمارهاي زيج حياتي به دو روش كمي و كيفي بررسي شد و اطلاعات در دسترس از آمارهاي شهرستان و نيروي انساني خلاصه گرديدند. داده هاي مرتبط به بررسي كيفي تحليل محتوا شدند. در مرحله بعدي (چهارم)، داده‌هاي سلامت شهرستان با داده‌هاي جامعه تركيب شده و نتايج حاصل از اين تركيب به جامعه گزارش گرديدند از روشHanlon شامل سه ملاك وسعت، خطرناك بودن و قابليت اصلاح جهت اولويت‌بندي مشكلات بهره گرفته شد.
نتايج: تيم ارزيابي جامعه مصرف مواد مخدر، استعمال سيگار و افسردگي را به عنوان مهم‌ترين مشكلات اولويت‌بندي نمودند. بعد از ايجاد پرونده ارزيابي جامعه، برنامه عملياتي سلامت جامعه تدوين و مشكلات مطرح شده براساس الويت، تعيين علل شده و فعاليت‌هاي مداخله‌اي و پيشگيرانه ارايه گرديد.
نتيجه‌گيري: ارزيابي جامعه در اين مطالعه بخوبي مشكلات موجود را آشكار ساخت. اين روش براي ارزيابي مشكلات سلامتي توصيه مي‌شود.

Community Assessment of Shahin-Shar, Isfahan, I. R. Iran to Develop Community Health Action Plan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Community assessment process is the foundation for developing the basis for effective community health strategies. The aim of this study was providing a framework for comprehensive and participatory community assessment in Shahin-Shar, Isfahan, Iran.
Methods: This assessment performed in Shahin Shar city based on some experiences of Community Medicine and Epidemiology and Biostatistics departments of Tehran University of medical sciences since 1989 and North Carolina Community Assessment Guide Book (2002). The community assessment team included wide ranges of key stakeholders and local people. Our community assessment team has three levels of participants: An advisory group, a work group and a project facilitator. Observation, interview, focus group discussion and summary list of health resources used for data collection. The map of asset was also provided. We reported data to community and Hanlon method -based on magnitude of the problem, seriousness of the consequences and feasibility of correcting- was used for selecting health priorities.
Results: Drug abuse, smoking among adults and depression were the important health priorities. After creating community assessment document, Based on the risk factors that contribute to each problem, the health action plans were developed.
Conclusion: The results of this study showed that community assessment could be the foundation for improving and promoting the health of community members. It could be the basis for effective community health strategies in Iran.

قیمت : 20,000 ريال