اثر كاهش وزن بر آنزيم‌هاي آنتي اكسيداني و ارتباط آنها با ويتامين‌هاي آنتي‌اكسيداني C, E و A دريافتي ازغذا در زنان چاق

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: چاقي مي‌تواند باعث افزايش راديكال‌هاي آزاد مشتق از اكسيژن شود. برداشت راديكال‌هاي آزاد توسط آنتي اكسيدان‌ها از طريق واكنش‌هاي آنزيمي و غير آنزيمي انجام مي‌شود. در اين بررسي قصد داريم با دادن رژيم كاهش وزن، تغيير در ميزان آنزيم‌هاي آنتي اكسيداني گلبول‌هاي قرمز(سوپراكسيد ديسموتاز، گلوتاتيون پراكسيداز، گلوتاتيون ردوكتاز و كاتالاز) و ارتباط آن با ويتامين‌هاي C،E،A دريافتي از غذا را در زنان چاق بررسي كنيم.
روش‌ها: اين تحقيق از نوع كار آزمايي نيمه تجربي است كه روي 30 نفر از زنان چاق 50-19سال مراجعه كننده به كلينيك رژيم درماني شهر تهران انجام شد. براي گردآوري داده‌ها، پس از اخذ رضايت‌نامه كتبي از پرسشنامه اطلاعات عمومي و تن‌سنجي و همچنين پرسشنامه ياد آمد خوراك 3 روزه استفاده شد. كاهش وزن زنان حدود 10 درصد وزن قبل ازرژيم در مدت 3ماه در نظرگرفته شد. پس از 3 ماه رعايت رژيم غذايي مجدداً اطلاعات تن‌سنجي و24ساعت ياد آمد خوراك 3روزه جمع‌آوري شد. براي اندازه‌گيري هموگلوبين و سطح فعاليت آنتي اكسيدان‌هاي آنزيمي در يك گرم هموگلوبين نيز 10ميلي‌ليتر خون ناشتا در قبل و در بعد از مداخله از نمونه‌ها گرفته و اندازه‌گيري شدند.
يافته‌ها: ميانگين‌هاي گلوتاتيون ردوكتاز (GR) و كاتالاز (CAT) بعد از كاهش وزن، افزايش معني‌داري نشان داد (0.01>P) ولي تفاوت معني‌داري در ميانگين‌هاي سوپراكسيد ديسموتاز (SOD)و گلوتاتيون پراكسيداز (GPX) نشان نداد. همبستگي خطي مثبت بين ويتامين C دريافتي با (SOD) در بعد از مداخله (r=0.507 و p=0.004) و همبستگي خطي منفي بين ويتامين E دريافتي روزانه با (GPX) در قبل از مداخله (r=-0.5 و p=0.005) و همبستگي خطي منفي بين ويتامين A دريافتي روزانه با (GR) در قبل و بعد از مداخله (p<0.05 و r=-0.397 و r=-0.385) وجود داشت. همبستگي معني‌داري بين ويتامين‌هاي A,C,E و (CAT) ديده نشد.
نتيجه‌گيري: كاهش وزن حدود10 درصد مي‌تواند نقش موثري در افزايش آنزيم‌هاي آنتي اكسيداني خصوصاً كاتالاز و گلوتاتيون ردوكتاز در زنان چاق داشته باشد. لكن فعاليت اين آنزيم‌ها تحت تاثير برخي مواد مغذي دريافتي بوده و لازم است هنگام توصيه رژيم غذايي با انرژي محدود به دريافت متعادل اين مواد مغذي توجه گردد.

قیمت : 20,000 ريال