تأثير خود مديريتي بر شاخص‌هاي كنترل متابوليك بيماران ديابتي وابسته به انسولين

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 10 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مشاركت فعال بيماران مبتلا به ديابت در برنامه‌هاي درماني نقش مهمي در ارتقاء كيفيت زندگي و كنترل عوارض بيماري دارد. اين مطالعه به منظور بررسي تأثير برنامه خود مديريتي به روشي موسوم به assess, advise, agree, assist, arrange) 5A)به معناي (بررسي، راهنمايي، توافق، كمك و پيگيري) بر شاخص‌هاي كنترل متابوليك در بيماران ديابتي انجام شد.
روش‌ها: در اين كارآزمايي باليني كه از نوع شبه تجربي است 70 بيمار ديابتي نيازمند به انسولين، شركت داشتند. افراد مورد مطالعه به روش تخصيص تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم و ميزان قند خون ناشتا، هموگلوبين A1c، كلسترول و تري‌گليسريد آنها مورد بررسي قرار گرفت سپس برنامه خود مديريتي به روش 5A در گروه آزمايش به مدت سه ماه اجرا شد. سپس شاخص‌هاي متابوليك ذكر شده در هر دو گروه مجدداً اندازه‌گيري شد وتفاوت بين دو گروه با استفاده از برنامه نرم‌افزاري SPSS ويرايش 11.5 بررسي گرديد.
يافته‌ها: ميانگين قند خون ناشتا و هموگلوبين A1c قبل و بعد از مداخله در گروه آزمايش تفاوت معني‌داري داشته است. مقايسه تفاوت تغييرات دو گروه نيز نشان داد كه ميانگين تغييرات قبل و بعد هموگلوبين A1c و قند خون ناشتا و ليپوپروتئين با دانسيته بالا بين دو گروه تفاوت معني‌داري دارد.
نتيجه‌گيري: اجراي برنامه خود مديريتي به روش 5A دركاهش قند خون و هموگلوبين A1c بيماران موثر است، بنابراين آموزش واستفاده از اين مدل توسط بيماران ديابتي قابل توصيه است.

قیمت : 20,000 ريال