طراحي ايمونوسنسور الكتروشيميايي با استفاده از Au-NP و PVA به منظور اندازه‌گيري كمي آلبومين ادراري

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 10 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: توسعه و بهبود ايمونوسنسورها با حساسيت و ويژگي بالا براي تشخيص فرايندهاي فيزيولوژيك يا پاتولوژيك در بدن، فرصت مناسبي را براي تشخيص و درمان زود هنگام بيماري‌ها ايجاد مي‌نمايد.
روش‌ها: در اين مطالعه، يك ايمونوسنسور رقابتي جديد با استفاده از يك آنتي‌بادي مونوكلونال عليه آلبومين سرم انسان (HSA)، متصل به نانو ذره طلا (AuNP) طراحي شد كه آلبومين موجود در ادرار را تشخيص مي‌دهد. در ابتدا، آنتي‌بادي مونوكلونال به سطح نانوذره طلا متصل شده و سپس مخلوط آنتي ژن HSA و وينيل الكل روي سطح سنسور نواري با الكترود كار كربني Screen Printed Carbon Electrode) SPCE )چكانده شد. با استفاده از موج UV، وينيل الكل پليمريزه گرديد تا پلي وينيل الكل (PVA) ايجاد گردد.
يافته‌ها: تصاوير ميكروسكوپ الكتروني از الكترود تغيير يافته يك اتصال مناسب و پايدار بين آنتي ژن HSA و آنتي‌بادي مونوكلونال و نانوذره طلا را نشان داد. روش ولتامتري چرخه‌اي، نشان داد كه فرايند مديفيكاسيون به خوبي انجام شده است. اندازه‌گيري‌هاي الكتروشيمي شامل ولتامتري تمايز پالسي (DPV) و ولتامتري امواج مربعي (SWV)، براي تشخيص كمي آنتي ژن استفاده گرديد. با افزايش غلظت HSA در نمونه‌هاي استاندارد و واقعي، پاسخ‌هاي DPV و SWV كاهش يافت.
اندازه‌گيري‌هاي الكتروشيمي با ديگر پروتئين‌هاي مخلوط شده با نمونه‌ها نيز انجام شد كه ويژگي و حساسيت بالايي براي اين ايمونوسنسور در تشخيص HSA را نشان دادند. در شرايط بهينه، ايمونوسنسور مي‌تواند، HSA را در طيف خطي بالايي (از 2.5 تا 200 μg/mL) اندازه‌گيري كند و دقت اندازه‌گيري آن ng/ml25 است.
نتيجه‌گيري: در اين مطالعه، روشي آسان و جديد، با استفاده از ايمونوسنسورهاي رقابتي براي تشخيص آلبومين در نمونه‌هاي ادرار ابداع شد. اين راهبرد مي‌تواند بهبود يافته و براي اندازه‌گيري آنتي ژن‌هاي ديگر به كار رود.

قیمت : 20,000 ريال