بررسي مقايسه اي آزمون تشخيص بين دو نقطه در دست افراد بينا و نابينا در دهه سني 20-10 سال

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 1 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

آزمون تشخيص بين دو نقطه، يك آزمون حسي عملكردي معتبر و قابل دسترسي است كه در ضايعات دست و معاينات نورولوژيك كاربرد دارد و درك آن در ناحيه كورتكس حسي صورت مي گيرد. اين بررسي به صورت توصيفي تحليلي و مقطعي انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل 240 دختر و پسر نابينا و بينا 20-10 سال بوده است. آزمون 2PD در ناحيه كف دست و توسط كاليبر استاندارد صورت گرفت و نهايتا، نتايج زير به دست آمد: - دقت 2PD كف دست راست بينايان در مقايسه با نابينايان، بويژه در نيم دهه 15-10 بيشتر بوده است. دقت اين تست در پسران بيشتر از دختران است. - دقت 2PD در نيم دهه 20-15 سال بيشتر از 15-10 سال و همينطور در دست غالب بيش از دست مغلوب به دست آمد و جالب اينكه، دقت اين آزمون در مناطق مختلف يك دست داراي اختلافي به اين شرح است: دقت انگشتان شست<اشاره< كوچك<حلقه< وسط.

Compression study of two point discrimination (2pD) test between normal and blind people's hand in decade 10-20
Article Type: Original Article
Abstract:

Two-point discrimination (2PD) test is a sensory functional test that is both available and valid. This test is used in hand injuries and neurological examination, whose perception takes place in the sensory cortical region. In this study 2PD test was evaluated in 240 normal and blind boys and girls in the range of 10-20 years in Tehran (Cross-sectional descriptive analysis). This Test was evaluated on right and left hands by on instrument results. - The 2PD value of the normal subject were greater than that of the blind subjects (Specially at age 10-th), - The boys 2PD value were greater than girls. - At age 20 years, the value of 2PD was greater than that of 10-th years. - The 2PD value in dominant hands was greater than that of the undominant hands. The hierarchy of the accuracy of the results in the different regions of the hand is as follows: Thumb/Index/Little/Ring/Middle.

قیمت : 20,000 ريال