تاثير يك دوره بازتواني قلبي بر توانايي جنسي بيماران مبتلا به سكته قلبي

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 1 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: يكي از شكايات معمول بيماران ايسكميك قلب ناتواني جنسي است. بعد از اولين انفاركتوس ميوكارد معمولا ميزان فعاليت جنسي در بيماران كاهش مي يابد. اين كاهش در فعاليت جنسي، در بيماران مذكر و مونث تفاوتي ندارد. شايعترين مشكلات جنسي در بيماران كرونري كاهش يا از بين رفتن ميل جنسي، ناتواني جنسي و انزال زودرس يا ديررس است. بازتواني، در كاهش بسياري از عوارض همراه بيماري هاي قلبي مثل اضطراب و استرس نقش موثري داشته است. هدف از اين تحقيق، بررسي اثر بازتواني قلبي روي ميزان فعاليت جنسي بيماران است. مواد و روش تحقيق: در اين مطالعه 60 بيمار شركت داشتند، افراد شركت كننده همگي مذكر بودند و سن آنها بين 35 تا 65 سال بود. سي نفر در گروه كنترل و سي نفر درگروه مورد قرار گرفتند. كليه بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد بودند و يك ماه از زمان بستري شدن آنها در CCU گذشته بود. گروه مورد از بيماراني تشكيل شده بود كه جهت بازتواني قلبي به قسمت بازتواني مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان معرفي شده بودند. گروه شاهد بيماراني بودند كه بعد از ترخيص از CCU تحت بازتواني قلب قرار نگرفته بودند. قبل از شروع مطالعه، پرسشنامه هاي مربوطه براي هر دو گروه پر شدند، سپس بازتواني گروه مورد آغاز شد. ميزان اضطراب و افسردگي توسط پرسشنامه 90/Sc بررسي شد. سنجش فعاليت جنسي توسط پرسشنامه اي كه شامل 10 پرسش بود، انجام شد. پرسشنامه ها، قبل و بعد از بازتواني توسط يك پرسشگر تكميل مي شدند. نتايج: محاسبات آماري توسط نرم افزار SPSS انجام شد. ابتدا ميانگين نمره هاي هر مورد، قبل و بعد از بازتواني محاسبه شد. ميانگين تغييرات براي هر كدام از موارد تحت بررسي، توسط تي تست زوجي در گروه مورد و شاهد جداگانه مقايسه شدند. ميانگين تغييرات به دست آمده در گروه هاي مورد و شاهد توسط تي تست مستقل مقايسه شدند. در كليه موارد تحت بررسي ميانگين نمرات قبل و بعد از بازتواني به طور معني داري كاهش يافته بود، غير از ليبيدو كه افزايش نمره داشت (0.05>P). در مقايسه گروه بازتواني با گروه شاهد، فقط در مورد افسردگي و ميل جنسي و ناتواني جنسي اين تغييرات تفاوت معني داري داشتند (0.05>P). در مورد انزال زودرس و اضطراب تفاوت ها معني دار نبودند. بحث: اين يافته ها نشان مي دهند كه احتمالا بازتواني قلبي روي ناتواني جنسي تاثير مثبت دارد. در هر دو گروه، بهبود قابل توجهي در وضعيت بيماري مشاهده شده است. علت معني دار نبودن تفاوت بين گروه مورد و شاهد در ساير موارد ممكن است مربوط به كم بودن تعداد نمونه باشد.

Effects of cardiac rehabilitation on sexual dysfunction of post myocardial infarction patients
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: The common sexual complains in patients with coronary heart disease and post myocardial infarction are decrease in libido, impotence and premature or delay ejaculation. Cardiac rehabilitation could decrease many of the psychological features of myocardial infarction and also increase exercise capacity of patients. Rehabilitation may also improve sexual disturbances in these patients directly or indirectly. This study is a clinical trial that evaluate the effect of rehabilitation on sexual problem of post MI patients. Methods: 60 patients took part in this study. All of them were men aged between 35 and 65. All patients had myocardial infarction one month ago. 30 patients were referred for cardiac rehabilitation (Case), and 30 people were patients who were not recommended to take part in rehabilitation because their physician did not believe on rehabilitation. Questioner for anxiety, depression, impotency, libido and premature ejaculation were evaluated by before and after study period. The cardiac rehabilitation composed of 24 sessions. Each session consisted of one hour of aerobic exercise (10 min warm up, 10 min cool down and 40 min isotonic exercise). Results: after cardiac rehabilitation the scores for anxiety, depression, premature ejaculation and impotency were decreased and the scores of libido were increased. In both case and control groups, the changes were significant by paired t test (P<0.05). The differences between case and control were significant for depression, libido and impotency by independent t test. Discussion: cardiac rehabilitation could improve sexual problems in post myocardial infarction patients directly and indirectly by effect on psychological characteristics.

قیمت : 20,000 ريال