روند تغييرات 10 ساله در شاخص تأثير مجلات تغذيه در دنيا

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف از انجام اين مطالعه بررسي شاخص تأثير و ارجاعات كل مجلات تغذيه‌اي ثبت شده در ISI در 10 سال گذشته است.
روش‌ها: جهت انجام اين مطالعه گذشته‌نگر، داده‌هاي مورد نياز مربوط به شاخص تأثير و تعداد ارجاعات مقالات درج شده در مجلات تغذيه و رژيم درماني ثبت شده در ISI در طي 10 سال گذشته جمع‌آوري شده است. در اين مطالعه 5 نمونه از مجلات دسته تغذيه و رژيم درماني ISI كه از شاخص تأثير بالايي برخوردارند (AJCN، JN، IJO، ARN و PLR) مورد آناليز قرار گرفته‌اند.
يافته‌ها: 5 مجله انتخابي و مورد بررسي در اين مطالعه در 10 سال گذشته (از سال 1999 تا سال 2008) جزء 10 مجله اول ثبت شده در ISI در دسته مجلات تغذيه و رژيم درماني مي‌باشند. بيشتر مجلات انتخابي از روند صعودي شاخص تأثير و البته همراه با نوساناتي در برخي از موارد در اين دوره 10 ساله برخوردار بوده‌اند. مجله Am J Clin Nutr به طور ثابتي از بالاترين ميزان استنادات كل برخوردار بود.
نتيجه‌گيري: شاخص تأثير معياري مناسب جهت مقايسه و بررسي كيفيت مجلات تغذيه‌اي و البته بررسي عملكرد پژوهشي محققين در مجلات مربوط به اين رشته است.

10 Year Trend in Nutrition Journal Impact Indexes in the World
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: This study was performed to evaluate the impact of factors and the total citations of ISI-indexed on nutrition journals in the last 10 years.
Methods: To perform this retrospective study, the impact factor and the total citation data were collected through Journal Citation Reports of Thomson Scientific Corporation Web of Knowledge. Five highly cited journals in "nutrition and dietetics" category were selected for the analysis. These journals include Annual Reviews in Nutrition (ANNU REV NUTR), American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), Progress in Lipid Research (PROG LIPID RES), Journal of Nutrition (J NUTR) and International Journal of Obesity (INT J OBESITY).
Findings: All five selected journals were ranked as one of the top ten nutrition and dietetics journals between 1999 and 2008 in ISI category. Most of the selected journals' impact factor have upward trend during the 10 years period with fluctuation in some cases. Am J Clin Nutr had consistently the highest total citation trend during these years.
Conclusion: Impact factor is a useful yardstick to compare quality of nutrition journals and also to compare the performance of the top journals in this category.

قیمت : 20,000 ريال