بررسي وضعيت دريافت انرژي از درشت مغذي‌‌ها و ارتباط آن با شاخص‌هاي آنتروپومتري در جانبازان اصفهان

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مطالعات گوناگون نشان دادند كه دريافت درشت مغذي‌ها در سبد غذايي جانبازان جنگ تحميلي كمتر از مقادير توصيه شده مي‌باشد. در نتيجه جانبازان در معرض خطر عدم تعادل تغذيه‌اي قرار دارند. هدف از انجام اين طرح ارزيابي وضعيت دريافت درشت مغذي‌ها و تركيب بدن جانبازان شهر اصفهان بود.
روش‌ها: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود. افراد مورد بررسي 106 نفر و جمعيت مورد مطالعه جانبازان با درصد جانبازي بالاي 10 درصد شهر اصفهان بودند. جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌هاي فرم اطلاعات عمومي و يادآمد 2 روزه خوراك انجام شد. بررسي داده‌‌ها با نرم‌افزار تغذيه‌اي 4N و نرم‌افزار آماري 10SPSS انجام شد.
يافته‌ها: در اين طرح به بررسي ميانگين دريافت درشت مغذي‌‌هاي غذايي و شاخص‌هاي تن سنجي در افراد جانباز پرداخته شد. همچنين مقايسه ميانگين دريافت درشت مغذي با مقادير توصيه شده (RDA) و مقايسه ميانگين شاخص‌هاي تن سنجي با مقادير استاندارد، انجام شد. ارتباط بين مقدار دريافت درشت مغذي‌ها با شاخص‌‌‌هاي تن سنجي نيز تعيين گرديد.
نتيجه‌گيري: با توجه به يافته‌هاي مطالعه، الگوي دريافت غذايي جانبازان نياز به اصلاح دارد. دريافت برخي از درشت مغذي‌‌ها بيشتر از ميزان توصيه شده بود. با توجه به يافته‌‌هاي مربوط به شاخص‌هاي تن سنجي و تركيب بدن در اين گروه كه نشان مي‌دهد ميزان چربي كل بيش از حد نرمال است، مشخص مي‌شود كه فعاليت بدني منظم نقش مهمي براي ارتقاي سلامتي اين افراد دارد.

The Condition of Macronutrients and Energy Intake and Its Relationship with Anthropometric Indices in Isfahan Veterans
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Several studies showed that the macronutrient intake of the food basket of imposed veterans with war injuries is lower than the recommended daily adequate (RDA). Consequently, veterans are at risk of nutritional imbalances. The aim of this project was to assess the intake of macronutrients and body composition of veterans with war injuries in Esfahan.
Methods: This research was a cross-sectional study.
The number of subjects studied was 106 individuals with over 10% percent disability in Isfahan city. Data collection was made using a general details questionnaire and a two-day dietary recall. The data review was conducted with N4 nutritional software and data analysis was done with SPSS10 statistical software.
Findings: This project examined the average intake of macronutrients and mean anthropometric indices in veterans with war injuries.
Also, a comparison was made between the mean macronutrients and RDA and comparing the mean of anthropometric indices with standard values. The relationship between the amount of intake of macronutrients and anthropometric indices was established.
Conclusion: According to the findings of the study, the pattern found in food of veterans is necessary to be corrected.
Intake of some amounts of macronutrients was higher than RDA.The findings related to anthropometric indices and body composition in this group indicated that the total amount of fat is more than normal and it was determined that the regular physical activity plays an important role in promotion of health in these people.

قیمت : 20,000 ريال