نگاهي به ميزان ،ماهيت و علل اتفاقات ناخواسته و خطاهاي پزشكي در ايران و جهان

فصلنامه بيمارستان

دوره 7 - شماره 3

قیمت : 20,000 ريال