تاثير انديشه دوباره بر صلاحيت‌هاي باليني دانشجويان پرستاري

Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)

Volume 2 - Number 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: افزايش و بهبود شايستگي‌هاي باليني دانشجويان در شرايط رشد فزاينده دانش بشر، اهميت توجه به پرورش مهارت‌هاي باليني دانشجويان را روشن نموده است .در اين راستا استفاده از راهبرد بازانديشي به عنوان راه‌كار توصيه شده است.
مواد و روش‌ها: چهل و دو نفر از دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي شهرستان شيراز داوطلبانه در اين پژوهش شركت نمودند. اين افراد پس از شركت در يك جلسه توجيهي در آزمون مهارت‌هاي باليني شركت كردند .سپس به دو گروه 21 نفري تجربي و شاهد تقسيم شدند. گروه شاهد در برنامه‌هاي معمول باليني تنظيم شده و گروه تجربي، علاوه بر شركت در برنامه‌هاي معمول باليني، در برنامه مداخله اين پژوهش نيز شركت نمودند، پس از آن به مدت دوازده هفته، به بازانديشي پرداختند در پايان دو گروه مجدداً در آزمون مهارت‌هاي باليني شركت كردند.
نتايج: نتايج به دست آمده از اين آزمون، مبناي تحليل آماري بود و براي تحليل داده‌ها از آزمون تي استفاده شد .نتايج پژوهش مؤيد تأثير بازانديشي بر صلاحيت‌هاي باليني بود .يافته‌ها تفاوت دانشجويان دو گروه را از نظر كسب مهارت‌هاي باليني مورد تأييد قرار داد.
نتيجه‌گيري: با توجه به اينكه آزمون مهارت‌هاي باليني يك آزمون اختصاصي براي اندازه‌گيري مهارت‌هاي باليني است، تغيير به دست آمده در نتيجه يك روش آموزشي، يافته ارزشمندي است كه لزوم استفاده از راهبرد بازانديشي را در برنامه‌هاي آموزشي تصريح مي‌نمايد.

Effective Reflection on Clinical Competency of Nursing Students in Shiraz University
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: With the evergrowing increase of knowledge in today's global society, teachers now feel it is necessity to train students to become reflective thinkers. This issue is particularly important for nursing students who are responsible for taking care of patients. The purpose of this study is to investigate nursing students’ views on reflection in practice.
Materials & methods: Forty two nursing students voluntarily participated in this study. After explaining the aims of the study to the participants, they took part in the clinical skills test. They were divided into two equal case and control groups. The control group took part in routine clinical programs and the case group participated routine clinical programs as well as this study's interventional program. They were asked to reflect on their clinical experiences for the last 12 weeks of their clinical course and take part in the clinical skills test again.
Results: The results obtained in this study are based on statistical data and t-test results. The results confirm the role of reflection on clinical competency, and the two groups were different with respect to learning clinical skills.
Conclusion: Since the clinical skills test is a specific test for evaluating clinical skills, the notable change is considerablly valuable and reflection is suggested to be implemented in the nursing curriculum in Iran as one of the necessary criteria for competency.

قیمت : 20,000 ريال