بررسي نتايج لامينكتومي در مبتلايان به لنگش عصبي براساس رتبه NCOS

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 16 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به مراجعه بيماران با لنگش عصبي و اهميت نتايج درماني در اين بيماران و اطلاعات محدود در مورد نتايج آن در كشور، اهميت اطلاع از آن و نيز به‌منظور تعيين نتايج لامينكتومي در مبتلايان به لنگش عصبي بر اساس نمره بندي( NCOS (Neurogenic Claudication Outcome Score، مطالعه حاضر در مورد مراجعين به چند بيمارستان، طي سالهاي 89-1387 انجام گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه به‌روش مرور موارد انجام گرفت. كليه بيماراني كه با تشخيص لنگش عصبي، تحت جراحي لامينكتومي قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بيماراني كه حداقل سه ماه از درمان آنها گذشته بود، فراخوان شدند و نتيجه درمان، بر اساس نمره‌بندي NCOS، بررسي و افزايش 20 رتبه‌اي بعد از عمل اين مقياس، به‌عنوان لامينكتومي موفق، تلقي شده و نقش عوامل مرتبط با موفقيت يا عدم موفقيت، در آناليز رگرسيون مشخص شد. در ضمن، ميزان رضايت بيماران نيز بررسي شد.
يافته‌ها: طي مدت دو سال، مطالعه روي 84 بيمار واجد شرايط انجام گرفت. سن بيماران 11±61 (بين 30 تا 84 سال) بوده و بيماران، حداقل يك سال پيگيري شدند. تغييرات متوسط رتبه NCOS‌، قبل و بعد از عمل 7/18±7/42 بود و بين NCOS قبل و بعد از عمل، ارتباط معني‌داري ديده شد (0001/0>‌P). آناليز رگرسيون نشان داد كه نمره بيشتر NCOS قبل از عمل، سن و جنسيت بيماران، در پيش‌آگهي درمان نقش دارند (0001/0>‌P). نود درصد بيماران از نتيجه عمل، رضايت داشتند.
نتيجه‌گيري: لامينكتومي براي بيماران لنگش عصبي، مفيد و مؤثر است و به نظر مي‌رسد پارامترهاي NCOS قبل از عمل، سن و جنسيت بيماران در پيش‌آگهي نتيجه لامينكتومي، مؤثر است. از اين‌رو، انجام تحقيقات تحليلي بيشتر در اين زمينه، توصيه مي‌شود.

Outcomes of laminectomy for neurogenic claudication based upon NCOS
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Due to referring of patients with neurological claudication and the importance of treatment results in these patients, limited information about its results, and importance of this information, and to determine the results of laminectomy in patients with neurological claudication according to Neurogenic Claudication Outcome Score (NCOS), this study was conducted in patients of several hospitals during 2009-2011.
Materials and Methods: This study was performed using Case Series method. All patients with neurological claudication diagnosis who had laminectomy surgery, were studied. Patients had been treated for at least three, were recalled and the results of treatment were evaluated based on NCOS scoring and 20 rating increase in the scale after the operation was considered as successful laminectomy and role of factors associated with success or failure was determined by regression analysis. Patients’ satisfaction was also evaluated.
Results: study on 84 eligible patients was performed during two years. Patients’ aged 61±11 (30 to 84 years) and patients were followed for least one year. Average changes of NCOS score, before and after surgery was 42/71±18/75. A significant difference was found between before and after surgery NCOS. (p<0.0001). Regression analysis showed that higher rank of NCOS before surgery, age, and gender affects the prognosis of treatment (p<0.0001). 90.47% of patients were satisfied with the surgery.
Conclusion: Laminectomy for patients with neurological claudication is useful and effective and recommended. It appears that NCOS parameters before surgery, age, and gender affect prognosis of laminectomy result. Therefore, more Analytical Research in this area is recommended.

قیمت : 20,000 ريال