مقايسه ميزان بي‌حركتي حاصل از ارتزهاي پيش‌ساخته مچ دست در افراد سالم

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 16 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با وجود شيوع بسيار بالاي بيماريهاي مچ دست و استفاده عمومي از ارتزهاي پيش‌ساخته موجود در بازار، اطلاع دقيقي در مورد ميزان بي‌حركتي ناشي از آنها وجود ندارد. لذا هدف از اين مطالعه، بررسي و مقايسه ميزان محدوديت حركتي حاصل از چهار نوع ارتز پيش ساخته رايج، در افراد سالم بود.
مواد و روشها: 40 دانشجوي دانشكده توانبخشي (22 دختر و18 پسر) در محدوده سني 25-19 سال در اين مطالعه شركت داشتند. دامنه حركتي مچ دست راست به‌وسيله الكتروگونيامتر اندازه‌گيري شد. سپس 4 نوع ارتز (تكنوتن، طب و صنعت،LP وOppo) به‌طور تصادفي بر روي دست نمونه‌ها بسته شد .هر فرد تا حد امكان، مچ دست خود را خم (Flexion) و باز (Extention) مي‌كرد. هر حركت سه بار انجام شد و بين هر ارتز، 60 ثانيه براي استراحت در نظر گرفته شد. آزمون آنووا با اندازه‌گيريهاي مكرر براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد. يافته‌ها آناليز داده‌ها نشان داد كه ميانگين دامنه خم كردن (001/0>‌p) و باز كردن (001/0>‌p) چهار ارتز، تفاوت معني‌داري داشت. آزمون بونفروني نشان داد كه ميانگين دامنه خم كردن در ارتز( Oppo (10±40 به‌طور معني‌داري كمتر از ارتز طب و صنعت و تكنوتن بود (به ترتيب 003/0>‌p و 02/0 >p). همچنين ميانگين دامنه باز كردن در ارتز طب و صنعت (10±52) با ارتز LP و تكنوتن، تفاوت معني‌داري داشت (به‌ترتيب 001/0>‌p و 006/0>p).
نتيجه‌گيري: هيچ‌كدام از ارتزهاي پيش‌ساخته، منجر به بي‌حركتي نمي‌شوند. بنابراين توجه درمانگران به ويژگيهاي ارتز، قبل از تجويز و تناسب آن بادست استفاده‌كننده، بسيار حائز اهميت است.

A comparison study of available range of movement in common commercial wrist orthoses in normal subjects
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Despite the high incidence of wrist diseases and general use of commercial wrist orthoses, there is not precise information concerning the extent of immobility that these orthoses provide. Thus this study aimed to investigate and compare the range of motion (ROM) achieved from four common commercial orthoses in normal subjects.
Materials and Methods: Forty students from Rehabilitation faculty of Shahid Beheshti University of Medical sciences (22 females and 18 males) aged 19-25 years, with normal range of motion, and no history of injury or pain in the right wrist participated in this study. The ROM of the right wrist was measured by electrogoniometer. Then different commercial orthoses (Teknotan, Teb o sanat, LP and OPPO) were worn in random order. Then the subjects were asked to move their wrist in flexion and extension direction as much as possible. Each movement was repeated for three times. Sixty seconds rest time was applied between each successive orthosis. Data analysis performed using repeated-measure ANOVA test.
Results: Data analysis showed that the mean range of flexion (p=0.001) and extension (p<0.001) were significantly different among four orthoses. Bonferroni test showed that OPPO orthosis (40±10) permitted significantly less flexion in comparison with Teb o sanat and Tecnotan (p=0.003 and p=0.02, respectively). Teb o Sanat orthosis (52±10) permitted significantly less extension in comparison with LP and Tecnotan (p=0.001and p=0.006, respectively).
Conclusion: The results showed that none of these commercial orthosis immobilized the wrist. Therefore, specifications of the orthosis and the fitting of the orthosis with hand should be considered by the prescribers.

قیمت : 20,000 ريال