اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1388

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 16 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: كمبود منابع ايجاب مي‌كند كه براي رسيدن به سطح قابل قبولي از سلامت، اين منابع محدود به طرحهاي پژوهشي داراي اولويت، اختصاص داده شود. از اين‌رو تعيين اولويتهاي پژوهشي در مراكز پژوهشي، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. هدف اين مقاله، گزارش اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1388 است.
مواد و روشها: اين پروژهش با مشاركت 48 نفر از اعضاي هيئت علمي ‌و ساير ذينفعان، در سالهاي 1388 انجام گرفت. فرايندي كه براي تعيين اولويتهاي پژوهشي به كار برده شد، بر پنج اصل استوار بود. اين اصول شامل مشاركت ذينفعان، تحليل وضعيت موجود و برآورد نيازها، مشخص كردن عناوين پژوهشي، امتياز‌دهي بر اساس معيارها و تعيين اولويتها بر اساس بيشترين توافق بود، اين روش با تغييرات اندكي در جهت عملي بودن، از مدل پيشنهادي كارگروه سازمان جهاني بهداشت (The Council on Health Research for Development, COHRED) اقتباس شده بود.
يافته‌ها: بيست بيماري به‌عنوان اولويتهاي مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به دست آمد. اولويتهاي پژوهشي به دست آمده به ترتيب اولويت، شامل انفاركتوس قلبي، فشارخون بالا، آنژين ناپايدار، آترواسكلروزيس، ديس‌ليپيدمي، نارسايي قلبي، آنژين صدري پايدار، سندروم متابوليك، عوارض كرونري باي‌پاس، آمبولي ريه، بيماريهاي دريچه قلبي، پيشگيري از ترومبوز وريد عمقي، تب روماتيسمي، شوك كارديوژنيك، آريتمي‌هاي قلبي، ايست قلبي و مرگ ناگهاني قلبي، بيماريهاي عروق محيطي، سنكوپ، آنژيوپلاستي و والوپلاستي و بيماريهاي قلبي از نظر اپيدميولوژي، اتيولوژي، عوامل خطر، پيشگيري، بازتواني، عوامل اجتماعي-قتصادي، آگاهي و نگرش مردم نسبت به عوامل خطر و پيشگيري است.
نتيجه‌گيري: وجود ليست اولويتها و پايبندي به آن، موجب مي‌شود كه موضوعات پژوهشي به سوي اولويتها هدايت شده و در نتيجه از منابع محدود، بيشترين بهره‌وري حاصل شود.

Research priority of cardiovascular research center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2009
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Allocation of limited resources to research proposals with high priority helps achievement of acceptable level of health. Therefore, priority setting in research centers is a necessary action. The objective of this study is to report the research priorities of the Cardiovascular Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2009.
Materials and Methods: This study involved 48 faculty members and other stakeholders in 2009. There were five basic principles including stakeholders’ participation and consensus, situation analysis, need assessment, defining research priority topics, and scoring the criteria. This is a modified version of the proposed model of “The Council on Health Research for Development (COHRED).
Results: Twenty diseases were determined as research priorities of the cardiovascular research center of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. These priorities included myocardial infarction, hypertension, unstable angina, atherosclerosis, dyslipidemia, heart failure, stable angina, metabolic syndrome, coronary bypass complications, pulmonary embolism, heart valve diseases, prevention of deep vein thrombosis, rheumatic fever, cardiogenic shock, cardiac arrhythmia, cardiac arrest and sudden cardiac death, Peripheral vascular disease, syncope, angioplasty and valvuloplasty, cardiovascular diseases: epidemiology, etiology, risk factors, prevention, rehabilitation, socioeconomic factors, knowledge, attitude, and practice to risk factors and prevention.
‍Conclusion: Providing researchers with a list of research priorities and commitment to it, conduct research topics toward priorities and consequently the most productivity is achieved from the limited resources.

قیمت : 20,000 ريال