نياز به بازنگري معيارهاي طبقه بندي اختلال هاي سلوكي در نوجوانان

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

با بهره گيري از دو ابزار مقياس راتر و پرسشنامه سنجش دوستي، بروز اختلال هاي سلوكي در 881 دختر و پسر 14-11 ساله در مناطق جنوب لندن مورد بررسي قرار گرفته است. دانش آموزان از مدارس عادي و با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده هاي پژوهش نشان داد كه تفاوت معني داري در بروز اختلال هاي سلوكي بين دختران و پسران وجود ندارد، اما به نظر مي رسد كه الگوهاي رفتاري در دختران و پسران متفاوت مي باشد. ضرورت بازنگري اختلال هاي سلوكي نوجوانان با توجه به جنس آنان به منظور شناسايي ملاك هاي تشخيصي مورد تاكيد قرار گرفته است.

The necessity to re-examine the classification criteria of conduct disorders in adolescence
Article Type: Original Article
Abstract:

Using Rater Scale and Friendship Measurement Questionnaire, the incidence of conduct disorders in 881 girls and boys aged 11-14 in the south regions of London was investigated. The subjects were selected through accidental sampling method. Data showed no significant differences between the incidence of conduct disorders in girls and boys. But it seemed that the behavior patterns of girls and boys were different. The need for re-examination of conduct disorders in adolescence with regards to sex for accurate evaluation to diagnostic criteria was emphasized.

قیمت : 20,000 ريال