تاثير برنامه پي. ال. يو. در تغيير نگرش دختران پايه اول راهنمايي نسبت به دانش آموزان استثنايي

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

123 دانش آموز دختر كه به طور تصادفي از دو مدرسه راهنمايي انتخاب شده بودند در دو گروه آزمايش و گواه جاي داده شدند و به پرسشنامه هاي نگرش سنج پاسخ دادند. پرسشنامه داراي سه بخش بود. بخش نخست داراي 20 پرسش بود كه نگرش كلي و دو عامل جامعه طلبي و موقعيت تحصيلي را مي سنجيد. بخش دوم شامل 31 ويژگي (مثبت، منفي و حساس) بود و از آزمودني ها پرسيده شد براي توصيف يك دانش آموز استثنايي كدام ويژگي را بكار مي برند. بخش سوم داراي پرسش هايي درباره تجربه هاي پيشين آزمودني ها با دانش آموزان استثنايي بود. پس از پاسخگويي به پرسشنامه، برنامه آموزشي در هشت جلسه براي گروه آزمايش اجرا شد. سپس هر دو گروه دوباره به پرسشنامه هاي نگرش سنج پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماري تحليل واريانس چند عاملي با اندازه گيري هاي مكرر تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه در پس آزمون دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به گروه گواه ويژگي هاي مثبت بيشتري را براي توصيف دانش آموزان استثنايي بكار برده اند، ولي در ساير خرده مقياس ها تفاوت معني داري ديده نشد. نتايج كيفي نشان داد كه دانش آموزان در اين دوره با دانش آموزان استثنايي آشنا شدند و آشنايي بيشتر باعث شد كه احساس بهتري نسبت به دانش آموزان استثنايي داشته باشند و در آينده براي سازگاري با آن ها تلاش كنند.

The effects of P.L.U. program on attitude change of first grade guidance school girls towards exceptional students
Article Type: Original Article
Abstract:

In this study 123 female students selected randomly from guidance schools were divided into control and experimental groups and were then administered an attitude questionnaire. This questionnaire has three parts; the first part consists of 20 questions that measure general attitude (Social desirability and educational status). The second part has 31 adjectives (Positive, negative, pitying) and the subjects are asked to indicate what adjective they use to describe the exceptional students. The third part consists of questions about prior experiences that the subjects may have had with exceptional students. Then the experimental group participated in P.L.U. Educational Program for 8 sessions. Following the completion of the program both the experimental and the control group were again administered the attitude questionnaire. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures. Results showed that at the post-test, the students in the experimental group used more positive statements in describing the exceptional students than the control group. But there were no significant differences in other subtests. Qualitative results showed that students in this course had become more familiar with the exceptional students and this had led developing a better feeling towards them.

قیمت : 20,000 ريال