تاثير رابطين بهداشت بر تغيير آگاهي و عملكرد خانوارهاي شهري (تهران، سنندج و شهركرد)

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 4 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

هدف اين پژوهش ارزيابي تاثير بكارگيري رابطين بهداشت (داوطلبين زن) در تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي خانوارهاي تحت پوشش مراكز بهداشتي-درماني شهري، شهرهاي تهران (منطقه جنوب)، سنندج و شهركرد بوده است. براي انجام اين پژوهش نيمه آزمايشي نخست در هر يك از شهرهاي مورد بررسي يك مركز بهداشتي درماني شهري كه برنامه رابطين در آنجا اجرا مي شد به عنوان ”مركز آزمايشي“ و يك مركز بهداشتي درماني شهري كه برنامه رابط ها در آنجا اجرا نمي شد اما جمعيت زير پوشش آن از نظر اقتصادي و اجتماعي مشابه جمعيت زير پوشش مركز مورد بررسي بود به عنوان ”گروه گواه“ در نظر گرفته شدند. آزمودني هاي دو گروه را 400 زن 15 تا 49 ساله شوهردار و كودكان 1 تا 4 ساله و نوزادان 12 تا 18 ماهه آن ها تشكيل مي داد. روش گردآوري اطلاعات به صورت مصاحبه حضوري با پاسخگويان و با استفاده از پرسشنامه بود. در ”مراكز آزمايشي“ پيش از اجراي برنامه رابطين بهداشت، شاخص هاي مور نظر پژوهش در زمينه آگاهي و عملكرد بهداشتي زنان جامعه كه در اهداف پژوهش مشخص شده بود اندازه گيري شد. پس از اجراي برنامه از مراكز آزمايشي و گواه نمونه گيري شد و بين نتايج مركز آزمايشي پيش و پس از اجراي برنامه رابطين و بين مراكز آزمايش و گواه مقايسه انجام گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه در اثر اجراي برنامه ميزان آگاهي ”گروه آزمايش“ و نسبت به ”گروه گواه“ در منطقه جنوب تهران افزايش چشم گيري داشته است. بطوري كه از 10 مورد شاخص تعيين شده براي آگاهي، 9 مورد آن افزايش معني دار نشان داد. در شهرهاي سنندج و شهركرد تغييرات ديده شده بيشتر نسبت به پيش از اجراي برنامه رابطين بهداشت بود ولي نسبت به گروه گواه تغييرات معني دار نداشت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه در زمينه عملكرد مادران داراي كودك 1 تا 4 ساله، در هر سه شهر مورد بررسي فعاليت رابطين بهداشت باعث گرديد كه مادران بيشتر از مراكز نزديك براي انجام مراقبت كودك خود بهره گيرند. ولي در زمينه مراقبت مرتب كودكان خود تنها در منطقه جنوب تهران در اثر فعاليت رابطين بهداشت نسبت به گروه گواه تغييرات مثبتي ديده شد، در شهر سنندج و شهركرد اين تغييرات در گروه آزمايش و گروه گواه معني دار نبود.

Surveying the effect of women volunteers in families’ health promotion
Article Type: Original Article
Abstract:

The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of volunteer women in changing the health knowledge and practice of families that were under the coverage of urban health centers in Tehran (South area), Sanandaj and Shahr-e-Kord. This study was a quasi-experimental research. In each area one center with volunteers program was selected as experimental and a center without such program was selected as control center. The experimental and control centers were matched in terms of social and economical levels of population they served. Subjects were 400 married women (Aged 15 to 49), their children (Aged 1 to 4) and infants (Aged 12 to 18 months). Data were collected through interview and questionnaire. In the experimental centers before providing this service the subject’s knowledge of health issues and their health practice were measured. After the completion of the program, samples were selected from both experimental and control centers. Pre-test and post-test measures in the two groups were compared. The results showed that this program led to a significant increase in the knowledge and practice of the experimental groups in the south area of Tehran. These changes were also seen in Sanandaj and Shahr-e-Kord but were not statistically significant. In terms of the functioning of the mothers with children aged 1-4 years old only those in the south area in Tehran showed significant improvement. No significant changes in the functioning of the mothers in Sanandaj and Shahr-e-Kord were noted. Although some improvement in terms of child care is demonstrated by mothers in south Tehran but findings of other regions do not indicate any noticeable change.

قیمت : 20,000 ريال