بررسي تأثير شدت و تعداد محل درد اسكلتي عضلاني بر كيفيت زندگي سالمندان شهر كرمان در سال 1389-1388

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 15 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

يكي از گروههاي رشد يافته در جامعه امروز، سالمندان مي‌باشند كه با توجه به هرم سني كشور اهميت روزافزون يافته‌اند. درد در افراد مسن به طور معني‌داري بالا است و بيشتر افراد مسن در طول زندگي درد را تجربه كرده‌اند كه مي‌تواند ناشي از شيوع بالاي اختلالات اسكلتي عضلاني باشد. هدف اين مطالعه بررسي تأثير شدت و تعداد محل درد اسكلتي عضلاني بر كيفيت زندگي سالمندان شهر كرمان مي‌باشد.
روش كار: اين مطالعه، يك مطالعه مقطعي است كه بر روي 277 نفر از سالمندان شهر كرمان كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و پرسشنامه‌اي كه به بررسي شدت و محل درد اسكلتي عضلاني پرداخته شده است و براي سنجش كيفيت زندگي از پرسشنامه كيفيت زندگيSF-36 استفاده شد كه با استفاده از آزمونهاي آماري t و آناليز واريانس و به كارگيري نرم‌افزار SPSS 15 تجزيه و تحليل انجام گرفت.
نتايج: تعداد122 نفر مرد و 155 نفر زن مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سني آنها 5/5±1/71 بود. 221 نفر (8/79%) از درد اسكلتي عضلاني شاكي بودند. ميانگين متوسط شدت درد در آنها 4/1 ±3/4 بود. متوسط تعداد محل‌هاي دردهاي اسكلتي عضلاني 7/1± 2 بود. كيفيت زندگي در زنان در اكثر ابعاد كمتر از مردان بود (P<0.05).

Effect of intensity and location of local musculoskeletal pain on quality of life in elderly, Kerman, Iran
Article Type: Original Article
Abstract:

There is high prevalence of musculoskeletal pain in the elderly. The better life is main challenge in today's world and the quality of life is essential. The experience of elderly with musculoskeletal pain and its impact on their quality of life (QOL) was not described in detail. Methods: Our research was cross-sectional study conducted in Kerman. 277 elderly participated in the study. Data were collected using SF-36 quality of life questionnaire. Data were analyzed using, t-test, and ANOVA. Results: 122 men and 155 women with mean age of 71.5 (SD=6) were investigated in this study. Pain prevalence was 79.8%. The mean pain intensity was 4.3 (SD=1.4) and the average number of pain sites was 2 (SD=1.7). Quality of life in women was less than men in many dimensions (P<0.05).
Conclusion: This study confirmed that musculoskeletal pain is frequent in the elderly and a high proportion of elderly suffer from multiple pains and subsequent lower quality of life.