مقايسه‌ي اثربخشي كرم ترتينوئين 05/0% و كرم آلفاهيدروكسي‌اسيد 7% در درمان كك‌ومك: كارآزمايي باليني داراي گروه شاهد

مجله پوست و زيبايي

دوره 2 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: اثرات ضدالتهابي و نيز كاهش رنگدانه‌ي پوستي با مصرف موضعي ترتينوئين و همين‌طور آلفاهيدروكسي‌اسيدها شناخته شده است. در مطالعه‌ي اخير ميزان اثربخشي كرم ترتينوئين 05/0% در برابر آلفاهيدروكسي‌اسيد 7% در درمان كك‌ومك مورد مقايسه قرار گرفته است.
روش اجرا: مطالعه به‌صورت كارآزمايي باليني بوده، تعداد 80 بيمار دچار كك‌ومك انتخاب شدند. بيماران به دو گروه 40 نفره تقسيم شده، براي گروه اول كرم آلفاهيدروكسي‌اسيد 7% يك‌شب درميان و براي گروه دوم كرم ترتينوئين موضعي 05/0% يك‌شب درميان تجويز گرديد. هر دو گروه از ضدآفتاب نيز استفاده مي‌نمودند. پيگيري به‌صورت ماهانه تا پنج ماه ادامه يافت.
يافته‌ها: در گروه تحت‌درمان با ترتينوئين 3 نفر (5/7%) و در بيماران تحت درمان با آلفاهيدروكسي‌اسيد، 8 نفر (20%) پاسخ به درمان عالي داشتند. هم‌چنين پاسخ به درمان در گروه كرم ترتينوئين در 20 نفر (50%) و در گروه آلفاهيدروكسي‌اسيد در 16 نفر (40%) خوب ارزيابي شد. ميزان رضايت‌مندي بيماران از نتايج درمان نيز با نتايج ارزيابي پزشك هم‌خواني داشت. به‌طوري كه تفاوت معناداري بين ميزان پاسخ به درمان ازنظر پزشك معالج و بيماران وجود نداشت (384/0=P و 132/0=P).
نتيجه‌گيري: در درمان كك‌ومك كرم ترتينوئين و آلفاهيدروكسي‌اسيد هر دو مؤثر بوده، استفاده از يكي به ديگري ارجحيتي ندارد.

Comparison of the efficacy of 0.05% tretinoin with 7% alpha-hydroxy acid cream in the treatment of ephelides:A controlled clinical trial
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Anti-inflammatory and hypo- pigmenting effects of topical tretinoin and alpha-hydroxy acids have been documented. This study was designed to compare the efficacy of 0.05% tretinion cream with 7% alpha-hydroxy acid in the treatment of ephelides.
Methods: In this clinical trial 80 patients with ephelides were selected and allocated into two groups. One group was treated with 0.05% tretinoin cream every other night. The other group was treated with 7% alpha-hydroxy acid cream in the same manner. Both groups were treated with antisolar creams and followed every month for 5 months.
Results: After 5 months excellent therapeutic response was achieved in 3 (7.5%) of patients who were treated with 0.05% tretinoin cream compared to 8 (20%) in alpha-hydroxy acid cream. Good therapeutic response was observed in 20 (50%) of tretinoin group versus 16 (40%) in alpha-hydroxy acid group. Patient's satisfaction from treatment was consistent with evaluation by dermatologists (P=0.384 and P=0.132).
Conclusion: Both 0.05% tretinoin cream and 7% alpha-hydroxy acid cream are equally efficient in the treatment of ephelides.

قیمت : 20,000 ريال