مقايسه تأثير ماساژ با روغن آفتاب‌گردان و روغن كنجد بر مدت گريه و خواب شيرخواران: كارآزمايي باليني تصادفي

حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دوره 17 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: شيرخواران حساس­ترين و آسيب­پذيرترين گروه اجتماع را تشكيل مي­دهند. لذا حفظ سلامت جسمي و رواني آنان نيازمند توجه ويژه­اي است. برخي از مطالعات نشان داده است كه ماساژ درماني والدين، به عنوان راهي براي بهبود كيفيت زندگي شيرخوار داراي اهميت مي‌باشد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه تأثير ماساژ با روغن آفتاب‌گردان و روغن كنجد بر مدت گريه و مدت خواب شيرخواران بوده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر يك كارآزمايي باليني سه سوكور است كه در مورد 120 شيرخوار 15-10روزه، ترم، تك­قلو، تغذيه انحصاري با شير مادر و عدم سابقه بستري شيرخوار به علت بيماري انجام گرفته است. شيرخواران به سه گروه 40 نفره جهت دريافت ماساژ با روغن كنجد، با روغن آفتاب‌گردان و ماساژ بدون استفاده از روغن تقسيم شدند. ماساژ توسط مادر 2 نوبت (صبح و عصر) در روز، هر نوبت به مدت 15 دقيقه و به مدت 28 روز انجام مي‌گرفت. ابزار جمع‌آوري اطلاعات فرم ثبت خاطرات روزانه والدين از گريه و خواب شيرخوار بود كه در ابتدا، انتهاي هفته­هاي اول، دوم، سوم و چهارم مطالعه تكميل ‌گرديد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آناليز واريانس با اندازه­هاي تكراري استفاده شد.
يافته‌ها: در طول 4 هفته پيگيري، روند كاهشي مدت گريه شيرخوار معنادار نبود (18/0=p) ليكن متوسط مدت گريه شيرخوار بين گروه ماساژ با روغن كنجد، ماساژ با روغن آفتاب‌گردان و ماساژ بدون استفاده از روغن اختلاف معناداري داشت (007/0=p). اما اثر متقابل زمان و گروه بر مدت گريه معنادار نبود (18/0=p). در طول 4 هفته پيگيري، روند افزايشي مدت خواب شيرخوار از نظر آماري معنادار بود (001/0>p) ليكن متوسط مدت خواب بين سه گروه مورد مطالعه تفاوت معناداري نداشت (56/0=p). همچنين اثر متقابل زمان و گروه بر مدت خواب نيز معنادار نبود (10/0=p).
نتيجه‌گيري: با توجه به عدم تفاوت آماري معنادار در بين سه گروه به لحاظ مدت گريه و خواب شيرخوار و با توجه به اين كه روند افزايشي خواب مي‌تواند يك پديده طبيعي در شيرخوار نظر گرفته شود، لذا براي رسيدن به نتايج دقيق در اين زمينه، نياز به انجام مطالعه‌اي با داشتن گروه شاهد (بدون انجام ماساژ) مي‌باشد

A Comparative Study of the Effect of Massage with Sunflower Oil or Sesame Oil on Infants' Crying and Sleep Times: A Randomized Clinical Trial ]
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: Infants are very sensitive and special attention is needed to take care of their physical and mental health. Some studies showed that massage by parents can improve infants' sleep quality. The aim of this study was to compare the effect of massage with sunflower oil or sesame oil on infants' crying and sleep times.
Methods & Materials: This triple-blinded clinical trial was conducted on 120 infants who were 10-15 days old, full-term, single, exclusively breastfed and with no history of hospitalization. The infants were assigned randomly into three groups of sunflower oil massage, sesame oil massage and massage with no oils. Mothers administered 15 minutes of massage to their infants twice per day (morning and afternoon) for 28 days. Times of crying and sleep were measured by a parents' information form at baseline, and at the end of the first, second, third, and fourth weeks of the study. Data were analyzed using the repeated measures ANOVA.
Result: Within four weeks of following, decreasing pattern of infants crying time was not significant (P=0.18); however, the mean of crying time between the three groups was significant (P=0.007). The interaction effect of crying time and groups was not significant (P=0.18). Increasing pattern of infant sleep time was statistically significant in the fourth weeks of the following (P<0.001); however, the mean of sleep time between three groups was not significant (P<0.56). The interaction effect of sleeping time and groups was not significant (P<0.10).
Conclusion: Since there were not statistical significant differences between the infants' crying and sleep times between the three groups, and despite the fact that increasing pattern of infants sleep time is a normal pattern, it is not possible to have a proper conclusion.

قیمت : 20,000 ريال