بررسي ارتباط بين آگاهي پرستاران از درد با رضايت بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر از تسكين درد

حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دوره 17 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: درد بعد از عمل جراحي مي‌تواند باعث بروز عوارض متعدد و عدم رضايت بيمار گردد. كنترل درد بعد از عمل جراحي، به طور قابل توجهي در روند بهبودي بعد از عمل جراحي، طول مدت بستري و ميزان رضايت بيماران عمل شده مؤثر است. يكي از عوامل مؤثر در كنترل درد، ميزان آگاهي پرستاران در مورد درد و روش‌هاي تسكين آن مي‌باشد. با توجه به اين كه درد پس از عمل جراحي CABG يك معضل براي بيماران مي‌باشد، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين آگاهي پرستاران از درد و ميزان رضايت بيماران تحت CABG از تسكين درد، انجام يافته است.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي توصيفي - تحليلي است كه در سال 1386 انجام يافته است. نمونه‌هاي مورد مطالعه شامل 100 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌هاي ICU قلب بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران و 200 نفر از بيماران تحت CABG در 24 ساعت اول پس از عمل و پس از خارج شدن لوله تراشه بود كه به روش نمونه‌گيري آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون كاي‌دو، همبستگي پيرسون) در نرم‌افزار SPSS v.11.5 استفاده گرديد.
يافته‌ها: بين ميزان آگاهي پرستاران از كنترل درد پس از عمل و ميزان رضايت بيماران از تسكين درد ارتباط معناداري وجود داشت، اما بين ميزان آگاهي پرستاران از ماهيت درد و ميزان رضايت بيماران از تسكين درد ارتباط معناداري مشاهده نشد. همچنين آزمون‌هاي آماري نشان داد كه بين مشخصات پرستاران از جمله سن، جنس، بيمارستان محل خدمت و سابقه خدمت، با ميزان آگاهي آن‌ها در مورد ماهيت و تسكين درد ارتباط معناداري وجود دارد.
نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد پرستاران توانسته‌اند دانش نظري خود در زمينه كنترل درد را در مراقبت از بيماران به كار گيرند. همچنين مي‌توان استنباط نمود كه آگاهي پرستاران در مورد ماهيت درد ممكن است در تسكين درد بيماران تأثيري نداشته باشد.

Relationship between Nurses' Knowledge about Pain and Satisfaction of Pain Relieving Procedures among Postoperative CABG Patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between nurses' knowledge about pain and satisfaction from pain relieving procedures among postoperative CABG patients in selected Tehran medical university hospitals.
Methods & Materials: In this cross-sectional study, 100 nurses were recruited from the ICU Open heart. Also, 200 patients were selected from whom underwent CABG in 24 hours after surgery and were extubated using a simple random sampling method. Data were gathered using two questionnaires including 17 question about demographic characteristics of patients and their satisfaction, and 36 questions about demographic characteristics and nurses' knowledge about pain and pain control after the CABG. Data were analyzed using descriptive and inferential methods using SPSS-11.5.
Results: There was not significant relationship between the nurses' pain knowledge and the patients' satisfaction. However, there were a significant relationship between the knowledge of the nurses about pain control after the CABG and the patients satisfactions (r=0.209, P=0.037).
Conclusion: According to the findings of the study, there were some significant relationships between the nurses demographic and pain knowledge with the pain control after the CABG. There was also significant relationship between patients' satisfaction and some of them demographic characteristics.

قیمت : 20,000 ريال