بررسي شيوع اشريشياكلي حاوي آنزيم‌هاي بتالاكتاماز طيف گسترده و CTX-M-1 در نمونه‌هاي عفونت ادراري جمع‌آوري شده از بيمارستان‌هاي تبريز

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 69 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: مصرف روزافزون مواد ضد ميكروبي بتالاكتام در درمان عفونت‌هاي باكتريايي سبب افزايش مقاومت بر عليه آن‌ها شده است. هم اكنون يكي از معضلات در درمان عفونت‌هاي بيمارستاني مقاومت آنزيمي به بتالاكتامازهاي وسيع‌الطيف (ESBL) در ميان ايزوله‌هاي باليني به‌ويژه اشريشياكلي مي‌باشد. از آنجايي‌كه تعدادي از سويه‌ها حساسيت دوگانه در شرايط آزمايشگاهي و درون بدن نشان مي‌دهند، انتخاب درمان موثر را با مشكل روبه‌رو مي‌كند. در سال‌هاي اخير بتالاكتامازهاي CTX-M به‌صورت غالب در سراسر جهان شيوع يافته‌اند. ميزان شيوع تيپ‌هاي ESBL در بيشتر نقاط ايران ناشناخته مانده است. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني ESBL و نيز ميزان شيوع زير گروه CTX-M-1 در اشريشياكلي جدا شده از عفونت ادراري در شهر تبريز مي‌باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه ابتدا 400 نمونه ادراري از آبان سال 1388 تا فروردين سال 1389 از بيمارستان‌هاي تبريز جمع‌آوري و 188 سويه اشريشياكلي توسط آزمايش‌هاي بيوشيميايي تاييد شدند. در مرحله بعد تست تعيين حساسيت نسبت به 10 آنتي‌بيوتيك منتخب انجام شد. سپس با استفاده از روش ديسك تركيبي و سينرژيسم دوبل، سويه‌هاي توليدكننده ESBL شناسايي گرديدند. در نهايت با استفاده از روش PCR سويه‌هاي توليدكننده آنزيم‌هاي گروه CTX-M-1 مشخص شدند.
يافته‌ها: نتايج حاصل از تست‌هاي فنوتيپي نشان داد كه از كل 188 سويه اشريشياكلي تعداد 82 (6/43%) سويه توليدكننده ESBL مي‌باشند. طي روش PCR نيز مشخص شد كه از اين ميان تعداد 69 (1/84%) سويه توليدكننده CTX-M-1 هستند.
نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر نشان مي‌دهد كه سويه‌هاي اشريشياكلي توليدكننده CTX-M در حال افزايش هستند. جهت تجويز داروي مناسب نياز به شناسايي كافي اين سويه‌ها مي‌باشد.

The prevalence of extended-spectrum beta-lactamases and CTX-M-1 producing Escherichia coli in urine samples collected at Tabriz city Hospitals
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Numerous use of Beta Lactame in treatment of bacterial infections resulted in increments of drug resistance of such bacteria. One of difficulties in treatment of hospital infections is Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) among isolated clinical strains of E.coli. Since some of ESBL strains shows double reaction in drug sensitivity test at in vitro and in vivo condition, therefore it makes difficulties in selection of right treatment. In the last years, CTX-M enzymes have become the most prevalent ESBLs in worldwide. The prevalence of ESBL types largely remains unknown in many parts of the Iran. This study was made to find the prevalence of ESBL-producing E.coli and molecular detection of CTX-M-1 in Tabriz.
Methods: In the present study, 400 urine samples collected between November 2009 and April 2010, from Tabriz Hospitals were studied. Out of the 400 samples, 188 E.coli isolates were detected by standard biochemical tests. Susceptibility to antimicrobial agents was tested to 10 antibiotics by the disk agar diffusion (DAD) method. ESBL production was screened by phenotypic test that included both separate and combined disk agar diffusion techniques. The screened isolates were investigated by PCR assay to detect CTX-M-1 gene.
Results: From the total 188 E.coli isolates, 82 (43.6%) were shown to produce ESBLs by phenotypic test. During the PCR method on the 82 isolates, 69 (84.1%) were confirmed as CTX-M-1 producing group.
Conclusion: The present study showed that CTX-M-producing isolates were increasing among E.coli strains and indicated the need for adequate susceptibility tests in laboratories for choosing the appropriate antibiotics for treatment.

قیمت : 20,000 ريال