تأثير مراقبت مبتني بر شواهد همراه با يخ درماني بر التهاب مخاط دهان در كودكان تحت شيمي درماني

اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

دوره 18 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: التهاب مخاط دهان يكي از ناتوان كننده ترين عوارض جانبي شيمي درماني مي باشد كه تقريبأ 52 الي 81 درصد از كودكان دچار اين عارضه مي شوند. بنابراين، بايد براي كنترل آن راهكارهايي يافت شود. اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير مراقبت مبتني بر شواهد همراه با يخ درماني و بدون آن بر التهاب مخاط دهان در كودكان سرطاني تحت شيمي درماني انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، 66 كودك 3 تا 15 ساله تحت شيمي درماني به طور تصادفي در سه گروه «مراقبت مبتني بر شواهد همراه با يخ درماني» ، «مراقبت مبتني بر شواهد بدون يخ درماني» و «كنترل» قرار گرفتند. در دو گروه آزمودني، مراقبت هاي لازم بر اساس راهنماي باليني مبتني بر شواهد تهيه شده توسط گروه متخصصان آنكولوژي و پرستاران اين رشته صورت گرفت؛ در يكي از گروه هاي آزمودني، يخ درماني نيز اعمال شد. التهاب بر اساس معيار بررسي دهان ايلرز و WHO ارزيابي شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون هاي كروسكال واليس، ضريب همبستگي اسپيرمن و من ويتني يو انجام شد.
يافته ها: ميزان بروز التهاب در گروه يخ درماني 3/8 درصد، گروه مراقبت مبتني بر شواهد 40 درصد و گروه كنترل 90 درصد بود (p<0.0001) . ميانگين شدت التهاب در گروه اول و دوم در حد طبيعي و در گروه كنترل 14 بوده است (p<0.0001) .
نتيجه گيري: اعمال راهنماي باليني مراقبت مبتني بر شواهد همراه با يخ درماني باعث كاهش بروز و شدت التهاب مخاط دهان مي گردد.

The Effect of Evidence-based Practice Treatment with Cryotherapy on Oral Mucositis in Children with Cancer Undergoing Chemotherapy
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Purpose: Mucositis is one of the most debilitating side effects of chemotherapy, affecting around 52 to 81 percent of children undergoing chemotherapy. The present study aimed to evaluate the efficiency of Evidence-based care guidelines, with and without cryotherapy, on oral Mucositis in children with cancer undergoing chemotherapy.
Methods and Materials: In this experimental study, 66 children of 3 to 15 years old undergoing chemotherapy were allocated randomly into three groups; evidence based practice with cryotherapy (EBP+Cryo), evidence based practice without cryotherapy (EBP), and the control group. For two experimental groups, the necessary care-giving, based on evidence based clinical guideline, were conducted. Cryotherapy was performed in one of the (EBP+Cryo) group. Mucositis was scored by Eilers and WHO scales. Data analysis was done in SPSS 11.5 using Kruskall Wallis, Spearman Correlation coefficient and Mann Whitney U test.
Results: The frequency of Mucositis was 8.3% in the (EBP+Cryo) group, 40% in the (EBP) group and 90% in the control group (p<0.0001). Mean intensity of Mucositis was normal in the first two groups, and 14 in the control group (p<0.0001) .
Conclusion: Evidence-based guidelines application has a significant positive effect on Mucositis, reducing the frequency and intensity of oral Mucositis.

قیمت : 20,000 ريال