اثرات مهار رشدي و آپوپتوزي كاربنوكسولون در رده ي سلولي NB4 لوسمي انساني

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

دوره 14 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: تاكنون داروهاي متفاوتي براي درمان لوسمي پروميلوسيتيك حاد ارائه شده است، اما هيچ يك باعث درمان كامل بيماري نشده است، لذا تلاش‌هاي بسياري براي يافتن داروهاي جديد با پتانسيل بالا كه قادر به القاء آپوپتوز باشند، در جريان است. اخيراً اثرات ضد سرطاني تركيبي به نام كاربنوكسولون، در چند رده سلولي گزارش شده است. در مطالعه حاضر اثرات ضد سرطاني كاربنوكسولون در رده سلولي NB4 به عنوان مدل آزمايشگاهي لوسمي پروميلوسيتيك حاد مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي، رده سلولي NB4 پس از كشت تحت تأثير كاربنوكسولون در غلظت‎ها و فواصل زماني مختلف قرار گرفت. از آزمون دفع رنگ تريپان بلو به منظور بررسي رشد و زيستائي در سلول‌هايNB4 استفاده شد. براي بررسي نوع مرگ سلولي از ميكروسكوپ فلورسنت و تكنيك الكتروفورز DNA به كمك ژل آگارز استفاده گرديد.
يافته ها: كاربنوكسولون سبب مهار رشد سلول‌هاي NB4 مي‌شود، به طوري كه ميزان مهار رشد نسبت به كنترل در 48 ساعت و در غلظت‎هاي 50 ،100، 150 ،200 و250 ميكرومولار به ترتيب 65/32، 52/47، 73/60، 91/68 و 33/74 درصد بود. هم‎چنين نتايج حاصل از آزمون قطعه قطعه شدن DNA و ميكروسكوپ فلوروسنس نشان دهنده وقوع مرگ سلولي از نوع آپوپتوز پس از تيمار سلول‌هاي NB4 با غلظت‌هاي بالا بود.
نتيجه گيري: با توجه به اثرات مهار رشدي و آپوپتوزي كاربنوكسولون بر سلول‌هايNB4 لوسمي پروميلوسيتيك انساني، اين دارو مي‌تواند به عنوان كانديداي بالقوه براي مطالعات بيشتر در درمان لوسمي پروميلوسيتيك مورد بررسي قرار گيرد.

Growth inhibitory and apoptotic effects of carbenoxolone on human leukemia NB4 cell Line
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: To date, several drugs have been proposed for the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL); however, none of them has resulted in complete remission. Therefore, many efforts are in progress to find new drugs with the capability of inducing apoptosis. Recently, anti-carcinogenic effects have been reported for a drug named carbenoxolone (CBX) on several cell lines. In the present study, the effects of CBX on NB4 cell line, as an experimental model of APL, were examined.
Materials and Methods: In this trial, NB4 cell line was cultured and treated with different concentrations of CBX (50-250µM) in various time intervals (12-48 hours). Trypan blue exclusion test was used to evaluate growth inhibitory and viability effects of the drug on NB4 cell line. Fluorescent microscopy (acridine orange/ethidium bromide double-staining) and agarose gel electrophoresis DNA were used to study apoptosis.
Results: CBX induced growth inhibition of NB4 cells so that growth inhibition rates of NB4 cells, after the 48 hour of treatment with 50, 100, 150, 200, and 250 µM CBX were 32.65, 47.52, 60.73, 68.91, and 74.33%, respectively. Furthermore, the results of DNA fragmentation and fluorescent microscopy assays indicated that apoptosis is a major mode of cell death after treatment of NB4 cells with above concentrations of CBX.
Conclusion: Noticing the growth inhibitory and apoptotic effects of CBX on human promyelocytic leukemia NB4 cells, it can be considered as a potential candidate for further studies on APL treatment.

قیمت : 20,000 ريال