تأثير تمرينات هوازي، مقاومتي و تركيبي بر كنترل قند خون و ريسك فاكتورهاي قلبي- عروقي در بيماران ديابتي نوع 2

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 33 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و اهداف: مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثرات تمرينات هوازي، مقاومتي و تركيبي بر كنترل قند خون، ريسك فاكتورهاي قلبي- عروقي و تركيب بدني در بيماران ديابتي نوع 2 صورت گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله‌اي 152 بيمار(69-33 ساله) مبتلا به ديابت نوع 2 از طريق كلينيك غدد و متابوليسم ثبت نام شدند كه پس از تمرينات دوهفته‌اي از ميان آنها 80 نفر آزمودني واجد شرايط به صورت تصادفي و به طور داوطلبانه به چهار گروه 20 نفره شامل گروههاي ورزشي هوازي، مقاومتي، تركيبي و كنترل تقسيم شدند. تمرينات ورزشي سه بار در هفته و در هر جلسه به مدت 45- 15 دقيقه در 52 هفته انجام پذيرفت. اختلاف ميانگين‌ها از طريق تحليل واريانس يك طرفه با سطح معني‌داري 05/0< P مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ها: ميانگين هموگلوبين گليكوزيله A1C كاهش آماري معني داري در هر سه گروه ورزشي نشان داد. گروههاي ورزشي بهبودي در مقادير گلوكز خون پس از غذا، فشار خون، حداكثر اكسيژن مصرفي و درصد عضلاني را نشان دادند. كاهش تري‌گليسريد در گروههاي تمرين هوازي و تركيبي و همچنين كاهش درصد چربي بدن در گروههاي تمرينات مقاومتي و تركيبي معني دار بود. تمرينات تركيبي منجر به بهبود هر چه بيشتر شاخص‌هايي مثل A1C و تري گليسريد در مقايسه باهريك از تمرينات بي¬هوازي يا مقاومتي به تنهايي شد.
نتيجه‌گيري: هر دو تمرينات هوازي و مقاومتي روشهاي مؤثري در كنترل ديابت نوع 2 ريسك فاكتورهاي قلبي - عروقي محسوب مي‌شوند ولي تمرينات ورزشي تركيبي با بهبودي بيشتري همراهند.

Effect of Aerobic Exercise, Resistance Training or Combined Training on Glycemic Control and Cardiovascular Risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objectives: The aim of the present study was to compare the effects of aerobic exercise, resistance training and combination of aerobic plus resistance training on glycemic control, cardiovascular risk factors, and body composition in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Materials and Methods: In this interventional study, 152 adults aged 33-69 years with T2DM were recruited from clinic of endocrinology. After a 2-week run-in phase training, 80 subjects were randomly divided into four groups of 20 individuals; aerobic, resistance, combined training, and control groups. Exercise training was performed three times per week for 52 weeks.
Results: Significant reduction in the mean HbA1C was noted in the three training groups. All subjects of the training groups showed improvement in postprandial glucose level, blood pressure, Vo2max, and muscular percentage. Furthermore, the reductions of triglycerides in the aerobic and combined training groups were significant. Also, a significant change was observed in body fat percentage in the resistance and combined groups. Combination of two forms of exercise training led to better enhancement in HbA1C and triglycerides compared with each of the aerobic and resistance groups.
Conclusion: Both aerobic and resistance trainings are effective interventions for management of T2DM complications. However, the combined training is associated with further enhancement in the studied parameters.

قیمت : 20,000 ريال