شناسايي ژن مقاومت بتالاكتاماز CTX-M-1 در اشريشياكلي جدا شده از نمونه‌هاي باليني با روش واكنش زنجيره‌اي پليمراز (PCR)

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 69 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: مقاومت به آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام در ميان ايزوله‌هاي باليني، در اكثر مواقع ناشي از توليد آنزيم‌هاي بتالاكتامازي است. در سال‌هاي اخير، توليد آنزيم‌هاي بتالاكتامازي با طيف وسيع (ESBLs) در ميان ايزوله‌هاي باليني به‌ويژه باكتري Escherichia coli شيوع فراواني يافته و از آنجا كه اين بتالاكتامازها شامل چندين زير خانواده مي‌باشند، طراحي و استفاده از پرايمرهاي يونيورسال به‌منظور شناسايي كامل اين زير خانواده‌ها مي‌تواند مفيد واقع شود. توليد آنزيم بتالاكتاماز در باكتري اشريشيا كلي مشكلات فراواني را در درمان بيماران ايجاد نموده است. ژن CTX-M-1 عامل مقاومت بتالاكتامازي مي‌باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان ژن CTX-M-1 در باكتري اشريشيا كلي مي‌باشد.
روش بررسي: در مجموع 500 نمونه ادراري از بيمارستان‌هاي شهر تهران گردآوري شده؛ پس از كشت بر روي محيط EMB آگار در دماي 37 درجه به‌مدت 24 ساعت و انجام تست‌هاي بيوشميايي براي تاييد از بين 500 نمونه 200 ايزوله اشريشيا كلي جداسازي شد. بررسي حضور ژن CTX-M-1 با استفاده از روش PCR بر روي ايزوله‌هايي كه در تست‌هاي تشخيصي Diffusion agar disk و Combined disk جداسازي شده بود انجام گرفت.
يافته‌ها: از 200 سويه مورد بررسي 128 (%64) سويه مولد بتالاكتامازهاي وسيع‌الطيف بوده، پس از طي پروسه PCR براي شناسايي ژن CTX-M-1 نشان داد از 128 سويه بتالاكتامازهاي وسيع‌الطيف مثبت 99 ايزوله (34/77%) حاوي ژن مورد نظر بوده است.
نتيجه‌گيري: نتايج حاصل شده از اين مطالعه درصد بالاي مقاومت بتالاكتامازي را در بين سويه‌هاي اشريشيا كلي نشان مي‌دهد. اين مسئله يك خطر عمومي جدي را خاطر نشان مي‌سازد كه بايد همه اقدامات براي جلوگيري از اين خطر صورت گيرد.

Detection of CTX-M-1 beta lactamase gene in Escherichia coli isolated from clinical samples by Polymerase Chain Reaction (PCR)
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Resistance to beta-lactam antibiotics in clinical isolates frequently results from the production of β-lactamase enzymes. In recent years, the production of extended spectrum β-lactamases (ESBLs) and AmpC β-lactamase have greatly increased, especially in clinically isolated Escherichia coli. On the other hand, beta lactamase genes have several subfamilies and designing universal primers could be valuable in their detection. The beta-lactamase-producing E. coli which is resistant to beta-lactam antibiotics may pose a great risk to the patients. The CTX-M-1 gene is responsible for beta lactamase resistance. The purpose of this study was to find the percentage of CTX-M-1 carrying E. coli strains.
Methods: A total of 500 urine samples were collected from different hospitals in Tehran, Iran during September to February 2009. The samples were cultured on EMB agar and incubated at 37°C for 24 hours. Some biochemical tests were carried out on the isolated samples. The presence of CTX-M-1 gene was determined by PCR on the isolates already identified phenotypically by disk diffusion agar and combined disks.
Results: In general, 200 out of the initial 500 samples were identified as E. coli, among which 128 (79.5%) were ESBLs producing strains. PCR used for the detection of CTX-M- 1 gene, showed that 99 (77.34%) out of 128 isolates contained such gene.
Conclusion: The results of this study showed a high percentage of β-lactamase resistant E. coli strains. This is a serious matter and would pose a public hazard and every step should be taken to avoid such hazard.

قیمت : 20,000 ريال