تأثير مشاركت در گروه هاي حمايتگر بر سلامت معنوي و فشار مراقبتي در « مراقبين عضو خانواده » سالمندان مبتلا به آلزايمر

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 6 - شماره 19

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: نظربه اهميت توانمندي سازي و حمايت مراقبين خانوادگي، اين مطالعه به بررسي تاثير مشاركت فعال مراقبين در گروه هاي حمايتگر بر فشار مراقبتي و بهزيستي آنان پرداخت .
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي تك گروهه با اندازه گيري مكرر، 32 مراقب خانوادگي عضو انجمن آلزايمر ايران، كه حداقل يك سال تجربه مراقبت داشتند در مطالعه وارد شدند و طي4 ماه در32 جلسه منظم گروهي، در خصوص بيماري آلزايمر، اصول مديريت مراقبت از سالمند و خود، حمايت معنوي و رواني از يكديگر و رويارويي وحل مشكلات مراقبت مطرح شده و به تدريج رهبري گروه به اعضاء داوطلب سپرده شد جلسات در سطح جامعه و با مديريت و برنامه ريزي ياعضاء گروه ها دردو فرهنگسرا و يك مركز قلب روزانه سالمندان بر گزار شد. داده ها از طريق پرسشنامه هاي سنجش فشار مراقبت و بهزيستي معنوي جمع آوري وبا آزمون تحليل واريانس با داده ها تكراي در سطح معني داري 05/0 تحليل شد .
يافته ها: ميانگين بهزيستي معنوي طي سه بار اندازه گيري به ترتيب 029/26 و029/34 و471/34 و براي فشار مراقبتي به ترتيب 118/40 ،706 /32 ،265 /31 بود . تحليل واريانس تفاوت معني داري را در سه بار اندازه گيري براي بهزيستي معنوي (005/0=P)وفشارمراقبتي (001/0≥P) نشان داد.
نتيجه گيري : مشاركت فعال در گروه هاي حمايتگر براي مراقبين ،مصداق توانمند سازي آنان براي رويارويي با مشكلات مراقبت از سالمندان مبتلا به آلزايمر است. برنامه هاي از اين دست، با كاهش فشار مراقبتي و ارتقاء سلامت معنوي، منجر به روياي موثرتر مراقب با عوارض منفي مراقبت مي شوند. حفظ و ارتقاي سلامت مراقبين به استمرار برنامه هاي آموزشي و حمايتي از آنان نيازمند است و اين مهم نيز ضرورت تدوين سياست هاي بهداشتي و حمايتي موثر را ميطلبد.

Effects of participation in support groups on Alzheimer’s family caregivers’ strain and spiritual wellbeing
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Since support for family caregivers is crucial in providing care for elderly, this study was conducted to examine the effects of participation in support groups on Alzheimer’s family caregivers’ strain and spiritual wellbeing.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, 32 accessible family caregivers of elderly patients with Alzheimer who had at least one year of experience participated. The intervention consisted of a 4-month active participation in educational and emotional supportive sessions related to patient and caregivers care management. At the end of the intervention, the leadership of the groups was transferred to members of the groups. These sessions were conducted in 3 public centers in the community. Caregivers were assessed by caregiving strain and spiritual wellbeing questionnaires at the beginning, at the end of the intervention and 2 months later. Data was analyzed by ANOVA with repeated measurement. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: In general, 32 accessible family caregivers of elderly Alzheimer patients with at least one year of experience participated in this study. The mean of spiritual wellbeing through three mentioned measurements showed an improvement (26/029, 34/029, 34/471), whereas the care giving strain showed a decreasing trend (40/118, 32/706,31/265).Findings based on ANOVA-repeated measurement revealed a significantly decrease in care giving strain (p=0/001) and an improvement in spiritual wellbeing (p=0/005).
Conclusion: Participation in the support groups as a manifest of empowering helps family caregivers to deal effectively with care giving difficulties.Psychoeducational programs lead to a decreased care giving strain and improve the spiritual wellbeing of the caregivers. Hence, supportive interventions should be considered by policy makers and professional health care providers for elderly people.

قیمت : 20,000 ريال